Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 18

Strona 18 z 25

(101) Uwzględniając informacje przedstawione przez EPIA,

zgodnie z którymi rynek produktów fotowoltaicznych odznacza się niezwykłą dynamiką i wysokim popytem, Komisja stoi w tym przypadku na stanowisku, że natych­ miastowe wykorzystanie w celach handlowych produkcji zakładu Sovello1 nie stanowi przekonywującego dowodu, że Sovello nie zostało pomyślane jako projekt pilotażowy.

(97)

Ponadto Komisja uwzględniła fakt, że jeszcze przed uruchomieniem Sovello2, na podstawie wyników Sovello1, podjęto rzeczywistą decyzję dotyczącą przy­ szłości dalszych inwestycji.

(102) W wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-184/97

(BP przeciwko Komisji) chodzi o znaczenie pojęcia „projekt pilotażowy dla rozwoju technologicznego

(37) Sprawozdanie roczne firmy Evergreen za 2008 r.

(38) Frascati Manual – Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development

L 237/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

produktów bardziej przyjaznych dla środowiska” (w szczególności w kontekście paliw uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii). Kwestionowany mecha­ nizm wykraczał znacznie poza realizację projektu pilota­ żowego na potrzeby rozwoju technologicznego i służył głównie rozwojowi ekonomicznemu i przemysłowemu, który z kolei miał umożliwić lepszą penetrację rynku biopaliw. Jednakże projekt Sovello1 realizuje oba cele: zatwierdzenie nowego procesu technologicznego (tech­ nologia „String-Ribbon”, w połączeniu z technologiami produkcyjnymi firmy Q-Cells) w kontekście produkcji na skalę przemysłową oraz sprawdzenie jego opłacal­ ności. Jak przedstawiono powyżej, w rzeczywistości nie jest to sprzeczne z definicją zakładów pilotażowych, opracowaną przez OECD.

miejsce w przypadku projektu Sovello1. Jednakże nie ma pewności, czy Komisja rzeczywiście wydałaby zgodę na przyznanie premii dla MŚP dla projektu inwestycyjnego realizowanego w tej skali. Jednak nawet w tym przy­ padku wszystkie obliczenia wskazują na fakt, że Sovello nie miało żadnych ekonomicznych przesłanek do doko­ nania „sztucznego” podziału projektu na Sovello1 i Sovello2.

(106) Komisja przypomina jednak, że powyższe oznacza

(103) W następstwie powyższego Komisja uważa, że oba

projekty, czyli Sovello1 i Sovello2, realizują odmienne cele, nawet jeżeli spełniają tę samą funkcję techniczną (produkcja modułów słonecznych w oparciu o tę samą technologię). Celem Sovello1 było sprawdzenie, czy produkcja modułów słonecznych (w oparciu o technologię „String-Ribbon”, w połączeniu z technologiami produkcyjnymi firmy Q-Cells), jest z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia możliwa do realizacji na skalę przemysłową, podczas gdy celem Sovello2 było rozwijanie produkcji tego rodzaju modułów.

jedynie tyle, że Sovello1 i Sovello2 nie zostały umyślnie podzielone w celu ominięcia przepisów w zakresie pomocy państwa. Nie oznacza to jednak, że nie mogłoby być korzystne przedstawienie projektu (takiego jak Sovello), który i tak ze względów ekonomicznych musi zostać podzielony, inaczej niż jednostkowy projekt inwe­ stycyjny, co miałoby na celu uzyskanie ewentualnie wyższej intensywności pomocy. W związku z tym Komisja musi zawsze badać rzeczywistość gospodarczą na podstawie kryteriów określonych w pkt 49 MSF 2002, niezależnie od zamiarów stron postępowania.

6.4.1.6. W n i o s e k : b r a k j e d n o s t k o w e g o projektu inwestycyjnego

(107) Przyczyną podziału inwestycji Sovello nie jest brak

6.4.1.4. N i e p o d z i e l n o ś ć e k o n o m i c z n a

(104) Sovello1 i Sovello2 mogą prowadzić niezależną od siebie

działalność gospodarczą. Prawdą jest, że projekt pilota­ żowy Sovello1 był niezbędny do realizacji projektu Sovello2, ukierunkowanego na produkcję masową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.