Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 19

Strona 19 z 25

Jednakże w przypadku obu projektów istnieje możliwość osobnej sprzedaży zakładu produkcyjnego i żadne fakty nie wskazują na to, aby projekt pilotażowy Sovello1 nie mógł zostać oddzielony ekonomicznie od projektu inwe­ stycyjnego Sovello2. Ponadto Komisja stwierdza, że zarząd beneficjenta rozważał alternatywną lokalizację Sovello, zarówno na terenie Europy, jak i Stanów Zjed­ noczonych, zanim jeszcze podjął decyzję o budowie zakładu w Thalheim.

wystarczających środków finansowych lub niedostateczne zaopatrzenie w krzem, ale konieczność sprawdzenia przez inwestorów niezwykle innowacyjnej technologii w aspekcie przemysłowym i ekonomicznym. Jeżeli zakła­ dana wydajność oraz sprawność ogniw nie zostałyby osiągnięte, według wszelkiego prawdopodobieństwa inwestycja Sovello2 nie zostałaby zrealizowana. W związku z tym można sformułować wniosek, że Sovello1 i Sovello2 – nawet jeżeli spełniają tę samą, określoną funkcję techniczną – nie są niepodzielne gospodarczo, nie wykazują powiązania fizycznego lub silnego powiązania funkcjonalnego oraz realizują wyraźnie różne cele.

(108) Po uwzględnieniu uwag Niemiec i EPIA oraz po doko­

naniu ogólnej oceny kryteriów wymienionych w pkt 49 MSF 2002 Komisja dochodzi do wniosku, że zgłoszony projekt Sovello2 nie tworzy wraz z Sovello1 jednostko­ wego projektu inwestycyjnego w rozumieniu pkt 49 MSF 2002.

6.4.1.5. B r a k p r z e s ł a n e k e k o n o m i c z n y c h do sztucznego rozdzielenia projektów inwestycyjnych

(105) Zgodnie z obliczeniami władz niemieckich wysokość

6.4.2. Intensywność pomocy – pkt 21 i 25 MSF 2002

(109) W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­

pomocy dla dwóch odrębnych projektów inwestycyjnych (Sovello1 i Sovello2) byłaby tylko o 10 milionów EUR wyższa niż w przypadku jednostkowego projektu inwe­ stycyjnego (Sovello1 + Sovello2). Wiązałoby się to jednak z powstaniem kosztów dodatkowych w wysokości […] EUR. Przy swoich obliczeniach władze niemieckie przy­ jęły, że również w odniesieniu do jednostkowego projektu inwestycyjnego (o niższych łącznych kosztach) przyznana zostałaby premia dla MŚP, jak to miało

niającego Komisja obliczyła maksymalną intensywność i wysokość pomocy na rzecz Sovello2 na podstawie początkowo zgłoszonych kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z tymi wyliczeniami dopuszczalna intensywność pomocy bez premii za spójność wyniosła 22,46 % EDB (co odpowiadało kwocie pomocy o wartości bieżącej 30,526 mln EUR), a maksymalna dopuszczalna wysokość pomocy z premią za spójność kształtowała się na poziomie 25,83 % EDB (co odpowiadało kwocie pomocy o wartości bieżącej 35,105 mln EUR).

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/29

(110) Premia za spójność jest przyznawana na podstawie pkt

25 MSF 2002, zgodnie z którym maksymalna intensyw­ ność pomocy bez premii, ustalona na podstawie pkt 21 MSF 2002, może zostać zwiększona o mnożnik 1,5, jeżeli co najmniej 25 % (39) wydatków publicznych na projekt jest finansowanych ze środków EFRR zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie funduszy struk­ turalnych, co w konkretnym przypadku stanowi warunek przyjęcia przez Komisję decyzji dotyczącej zatwierdzenia pomocy wspólnotowej.

walnych o wartości bieżącej ok. 135,94 mln EUR). Plano­ wana intensywność pomocy na poziomie 23,8224 % jest zatem zgodna z przepisami dotyczącymi mechanizmu zmniejszenia intensywności pomocy przewidzianymi w pkt 21–23 MSF 2002. Ponadto ani intensywność, ani wysokość planowanej pomocy nie przekracza wartości, których przedsiębiorstwo mogło oczekiwać w momencie rozpoczęcia prac nad projektem.

(114) Na wypadek braku współfinansowania ze środków EFRR

(111) Zgodnie z ogólną koncepcją, o której poinformowano

państwa członkowskie pismem z dnia 18 grudnia 2003 r. (D/58176-D/1247), Niemcy w swoim począt­ kowym zgłoszeniu poinformowały o dwóch wartościach intensywności pomocy: intensywności pomocy bez premii za spójność, w przypadku której nie został prze­ kroczony pułap 22,46 % EDB, oraz intensywności pomocy z uwzględnieniem premii za spójność, w wysokości 23,83 % EDB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.