Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 25

Beneficjentem zgłoszonego środka pomocy jest Sovello AG (zwane dalej „Sovello”). Sovello jest spółką joint venture utworzoną w grudniu 2004 r., w której 75,1 % udziałów posiada Evergreen Solar Inc. (Marlboro, MA, USA, zwane dalej „Evergreen”), a 24,9 % udziałów Q-Cells AG (Thalheim, Niemcy, zwane dalej „Q-Cells”). Producent modułów słonecznych Evergreen posiada patent na technologię „String-Ribbon” (6), którą udostępnił spółce joint venture na zasadzie licencji. QCells, jeden z największych na świecie producentów ogniw słonecznych, wniósł do spółki swoje kompetencje jako producent tego rodzaju ogniw, a także doświad­ czenie na rynku energii słonecznej w Niemczech. W listopadzie 2005 r. do spółki joint venture dołączyło przedsiębiorstwo Renewable Energy Corporation ASA (Norwegia, zwane dalej „REC”), przejmując 15 % udziałów. Udziały Evergreen oraz Q-Cell zmniejszyły się odpowiednio do 64 % i 21 %. REC jest jednym z największych na świecie producentów materiałów krze­ mowych dla przemysłu fotowoltaicznego, a jego spółki zależne zajmują się również produkcją płytek, ogniw i modułów słonecznych. Od dnia 19 grudnia 2006 r. (czyli od daty zgłoszenia pomocy) przedsiębiorstwa Evergreen, Q-Cells oraz REC posiadają po 33 % udziałów w Sovello. Poniższy diagram ilustruje obecną strukturę własno­ ściową spółki Sovello:

(9)

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Cel środka pomocy

(7) (10)

Pomoc jest przeznaczona na wsparcie rozwoju regional­ nego. Miejscem inwestycji jest Teilheim, okręg Bitterfeld w Saksonii-Anhalt w Niemczech, który zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Niemiec na lata 2004–2006 (5) stanowi obszar objęty pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE.

(11)

(4) Zob. przypis 1. (5) Pomoc państwa N 641/02 – Niemcy – Niemiecka krajowa mapa pomocy regionalnej na lata 2004–2006.

(6) W przypadku technologii „String-Ribbon” chodzi o proces ciągły, w ramach którego ze szpuli odwijane są długie przewody, które są następnie wprowadzane do płynnego krzemu, wskutek czego z kąpieli wyjmuje się długie taśmy krzemu („Ribbon”). Taśmy cięte są na odcinki równej długości, a następnie przecinane na mniejsze części (płytki krzemowe). Płytki są następnie czyszczone, a w wyniku kolejnych etapów produkcji (dyfuzja POCl3, trawienie na mokro, powleczenie warstwą antyodbiciową, metalizacja i kondycjonowanie) uzyskuje się z nich ogniwa słoneczne. Na ostatnim etapie produkcji z ogniw składa się moduły słoneczne (panele).

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/17

2.3. Projekt inwestycyjny

(12)

(14)

Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello pomoc inwestycyjną przeznaczoną na budowę nowego zakładu (Sovello2), w którym będą produkowane moduły słoneczne. Sovello posiada już swój zakład Sovello1, zlokalizowany w Thalheim (7), w którym w kwietniu 2006 r. rozpo­ częto produkcję modułów słonecznych. W momencie zgłoszenia planowano, że do końca 2007 r. zakład będzie dysponował mocą szczytową na poziomie 30 MWp (8). Niemcy twierdzą, że przedmiotowy zakład produkcyjny miał charakter projektu pilotażowego, w ramach którego zamierzano udowodnić możliwość zastosowania technologii „String-Ribbon” Evergreen w połączeniu z technologią produkcyjną Q-Cells w produkcji przemysłowej.

(13)

Zgłoszona pomoc dotyczy nowego projektu inwestycyj­ nego, Sovello2, którego celem jest umożliwienie budowy nowego zakładu do seryjnej produkcji modułów słonecz­ nych w oparciu o zatwierdzoną technologię StringRibbon na terenie sąsiadującym z działką, na której znaj­ duje się zakład produkcyjny Sovello1 w Thalheim. Prace budowlane na terenie Sovello2 rozpoczęto w lipcu 2006 r., a zakończono w czerwcu 2008 r. Sovello2 miało osiągnąć pełne nominalne moce produkcyjne na poziomie 60 MWp w 2009 r. (9). W momencie zgłoszenia spodziewano się, że utworzenie Sovello2 przyczyni się do stworzenia 390 bezpośrednich oraz co najmniej 700 pośrednich miejsc pracy w regionie. Przedstawiony poniżej harmonogram ilustruje różne fazy obu projektów:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.