Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 20

Strona 20 z 25

(112) Niemcy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie współfinan­

sowania ze środków EFRR w wysokości 9,118 mln EUR oraz wskazały w treści początkowego zgłoszenia na fakt zastosowania premii za spójność. Kwota współfinanso­ wania przez Wspólnotę stanowiłaby ponad 25 % rzeczy­ wistych wydatków publicznych o wartości nominalnej 31 105 765 EUR. Ponadto zgłoszona intensywność pomocy na poziomie 23,83 % EDB jest niższa niż inten­ sywność pomocy na poziomie 26,25 % EDB i tym samym nie przekracza 75 % stosowanej maksymalnej intensywności pomocy regionalnej, wynoszącej 35 %. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do zastosowania premii za spójność, jeżeli tylko współ­ finansowanie ze środków funduszy strukturalnych, o które wystąpiły władze niemieckie, zostanie zatwier­ dzone przez Komisję. Z uwagi na fakt, że decyzja w sprawie współfinansowania nie została jeszcze wydana, Niemcy zobowiązały się do zastosowania premii za spój­ ność jedynie wówczas, gdy Komisja przyjmie odpo­ wiednią decyzję w sprawie zatwierdzenia współfinanso­ wania ze środków Wspólnoty.

i tym samym niespełnienia warunków do zastosowania premii za spójność władze niemieckie potwierdziły, iż początkowo zgłoszona intensywność pomocy (bez premii za spójność) nie przekroczy wartości 22,46 % EDB. W przypadku takiej intensywności pomocy przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 114 882 310 EUR (wartość bieżąca) maksy­ malna wysokość pomocy wynosi 25 802 567 EUR (wartość bieżąca). Władze niemieckie zobowiązały się, że nie przekroczą ww. kwoty. Intensywność pomocy (bez premii za spójność) na poziomie 22,46 % – obli­ czona na podstawie początkowo zgłoszonych kosztów kwalifikowalnych w wysokości ok. 135,94 milionów EUR (wartość bieżąca) – jest zgodna z początkowo zgło­ szoną intensywnością pomocy oraz maksymalną dopusz­ czalną intensywnością pomocy regionalnej. Planowana intensywność pomocy na poziomie 22,46 % jest zatem zgodna z przepisami dotyczącymi mechanizmu zmniej­ szenia intensywności pomocy przewidzianymi w pkt 21–23 MSF 2002. Ponadto ani planowana maksymalna wysokość pomocy wynosząca 25 802 567 EUR (wartość bieżąca), ani też planowana intensywność pomocy nie przekracza wartości, których przedsiębiorstwo mogło oczekiwać w momencie rozpoczęcia prac nad projektem.

(115) W świetle powyższych uwag Komisja stwierdza, że

środek pomocy jest zgodny z pkt 21 i 25 MSF 2002.

6.4.3. Zgodność z kryteriami wymienionymi w pkt 24 MSF 2002

(116) Decyzja Komisji w sprawie dopuszczalności pomocy

(113) Na podstawie zaktualizowanych informacji przekazanych

w dniach 16 i 24 kwietnia 2009 r. Komisja stwierdza, że władze niemieckie – w przypadku przyznania premii za spójność – zamierzają przyznać pomoc o intensywności 23,82224 % EDB w odniesieniu do przedmiotowego projektu, w którym rzeczywiste koszty kwalifikowalne wynoszą 114 882 310 EUR (wartość bieżąca), co oznacza, że nominalna wartość pomocy zamyka się w kwocie 31 105 765 EUR (wartość bieżąca 27 367 723 EUR). Przedmiotowa intensywność pomocy jest zatem niższa niż początkowo zgłoszona intensyw­ ność pomocy na poziomie 23,83 % EDB, ale również i niższa niż maksymalna dopuszczalna wysokość pomocy, wynosząca 25,83 % EDB (obliczona na podstawie początkowo zgłoszonych kosztów kwalifiko­

regionalnej przyznawanej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych zgodnie z pkt 24 MSF 2002 jest uzależ­ niona od udziałów w rynku beneficjenta przed inwestycją i po jej realizacji, a także od mocy produkcyjnych stwo­ rzonych wskutek inwestycji lub też wyników rynkowych. Aby dokonać oceny zgodnie z pkt 24 lit. a) i b) MSF 2002, Komisja musi najpierw zdefiniować produkty, których dotyczy inwestycja, a także właściwy rynek produktowy oraz właściwy rynek geograficzny. 6.4.3.1. P r o d u k t , stycja którego dotyczy inwe­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.