Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 21

Strona 21 z 25

(117) Projekt inwestycyjny dotyczy modułów słonecznych

(39) W odniesieniu do projektu w obszarze kwalifikującym się do objęcia pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE.

stosowanych w systemach modułów słonecznych. Zgodnie ze zgłoszeniem moduły słoneczne produkowane przez Sovello objęte są następującymi kodami towaro­ wymi: NACE Rev 1.1 32.10.0, Prodcom 32.10.52.37 oraz kodem CN (wersja z 2005 r.) 8541 40 90. Moduły słoneczne można co do zasady określić jako połączenie większej ilości ogniw słonecznych, przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną.

L 237/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(118) Moduły

słoneczne są produkowane w oparciu o technologię „String-Ribbon”. Sovello produkuje moduły słoneczne w ramach zintegrowanego, trzyetapowego procesu. Z kąpieli roztopionego krzemu wyjmowane są cienkie taśmy krzemowe, które są następnie przycinane na płytki krzemowe. W kolejnym etapie z płytek tworzy się ogniwa słoneczne, które następnie łączy się ze sobą w moduły słoneczne (panele). produkcyjnych nie mogą być wytwarzane – bez powstania znacznych kosztów dodatkowych – inne produkty niż uzyskiwane na bazie krzemu ogniwa, płytki i moduły słoneczne.

(119) Niemcy potwierdziły, że w objętych pomocą zakładach

(120) W związku z powyższym należy zwrócić raz jeszcze

uwagę na pkt 52 MSF 2002, zgodnie z którym odnośny produkt obejmuje również produkty, do których wytwa­ rzania jest on stosowany, jeżeli projekt dotyczy produktu pośredniego i znaczna część produkcji jest sprzedawana na rynku. Ponieważ – jak wynika z informacji władz niemieckich – Sovello nie zamierzało sprzedawać (pośrednich) produktów (takich jak płytki i ogniwa słoneczne) powstających w procesie wytwarzania modułów słonecznych, ale wykorzystywać produkty pośrednie na potrzeby własnej, zintegrowanej produkcji modułów słonecznych, Komisja nie uznaje płytek i ogniw słonecznych za osobne odnośne produkty. dzaniu zgodności przedmiotowego projektu ze wspólnym rynkiem zgodnie z MSF 2002 Komisja uzna moduły słoneczne za produkt, którego dotyczy projekt inwestycyjny. 6.4.3.2. W ł a ś c i w y r y n e k p r o d u k t o w y

1 m2 towaru, ale nie ilość używanego krzemu na kg produktu), ale tańsza. Technologia ta jest stosowana przede wszystkim na obszarach wiejskich, ponieważ cena za metr kwadratowy jest niższa. Technologia oparta na krzemie mono- i polikrystalicznym jest droższa, ale bardziej efektywna w przeliczeniu na metr kwadratowy. Stąd moduły produkowane przy wykorzystaniu tej tech­ nologii nadają się lepiej do zastosowania na obszarach miejskich. Po stronie podaży można zatem dokonać wyboru pomiędzy dwiema technologiami. We wcześniej­ szych decyzjach w sprawie przyznania pomocy (43) Komisja zdefiniowała jednak rynek modułów słonecz­ nych jako właściwy rynek produktów, co było zgodne z propozycją producentów modułów słonecznych. Ponadto nie istnieją żadne niezależne badania staty­ styczne, w których dokonano by rozróżnienia pomiędzy tymi technologiami. Jak się wydaje, po stronie popytu technologie stosowane są wymiennie. Wszystkie techno­ logie wykorzystywane są ostatecznie w jednym celu, którym jest przetworzenie energii słonecznej w energię elektryczną.

(124) Komisja nie ma

(121) W świetle powyższych rozważań, przy dalszym spraw­

(122) W odniesieniu do definicji właściwego rynku produkto­

powodu, aby sądzić, iż moduły słoneczne produkowane w oparciu o różne technologie powinny być przypisane do różnych właściwych rynków produktów. Komisja nie dostrzega również przesłanek wskazujących na fakt, iż ceny modułów słonecznych wyprodukowanych w oparciu o różne technologie znacznie się od siebie różnią, jeżeli uwzględni się w tym kontekście różnice dotyczące mocy energetycznej. Ponadto moduły wyprodukowane w różny sposób mogą być bez większych problemów stosowane zamiennie w systemach energii słonecznej (44). W związku z tym właściwy rynek produktów nie jest mniejszy niż rynek ogólny, obejmujący wszystkie rodzaje modułów słonecz­ nych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.