Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 22

Strona 22 z 25

wego należy zbadać, jakie inne produkty w rozumieniu pkt 52 MSF 2002 mogą zostać uznane za produkty zastępcze dla produktu, którego dotyczy projekt inwesty­ cyjny.

(125) Ponadto jest oczywiste, że moduły słoneczne nie mogą

(123) Moduły słoneczne są produkowane w oparciu o różne

technologie. Jak wynika z badania Solar Generation EPIA oraz Greenpeace (40) w 2005 r., 90 % ogniw słonecznych zostało wyprodukowanych na bazie krzemu. Potwier­ dzają to informacje uzyskane z Internetu. Sovello stosuje tzw. technologię „String-Ribbon”, która umożliwia produkcję modułów słonecznych z ogniw o niskiej zawartości krzemu. Obecnie testuje się lub wykorzystuje w produkcji seryjnej różnego rodzaju technologie/mate­ riały półprzewodnikowe, takie jak np. krzem amorficzny, krzem polikrystaliczny, krzem mikrokrystaliczny, tellurek kadmu, miedź-ind-selen/siarczek. First Solar stosuje tech­ nologię cienkowarstwową (41), a CSG Solar technologię „Crystalline Silicon on Glass” (42). Technologia cienkowar­ stwowa jest mniej efektywna (jeżeli chodzi o produkcję

być stosowane zamiennie z innymi produktami. Stanowią one najważniejszy element systemów energii słonecznej i nie mogą być zastąpione w tego rodzaju systemach przez inne produkty. Zatem nic nie wskazuje na fakt, iż właściwy rynek produktów mógłby mieć szerszy zakres niż rynek modułów słonecznych.

(126) Powyższa definicja właściwego rynku produktów jest

zgodna z decyzjami w sprawie połączeń przedsię­ biorstw (45) odnoszącymi się do tej samej branży.

(40) „Capacity and market potential for grid-connected systems by 2010”, EPIA, Frankfurt, grudzień 2005 r. (41) Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie N 17/06 – Pomoc dla First Solar (MSF 2002) (Dz.U. C 259 z 26.4.2006, s. 13). (42) Zob. punkt 9 i 10 decyzji Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie nr 335/06 – Pomoc dla CSG Solar (Dz.U. C 232 z 27.9.2006, s. 2).

(43) Sprawa dotycząca pomocy państwa N 17/06 First Solar (MSF 2002) (Dz.U. C 259 z 26.4.2006, s. 13); sprawa dotycząca pomocy państwa N 409/06 HighSi GmbH (MSF 2002) (Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 4); sprawa dotycząca pomocy państwa N 863/06 Avancis (MSF 2002) (Dz.U. C 227 z 27.9.2007, s. 1); sprawa dotycząca pomocy państwa N 545/08 Masdar (Dz.U. C 9 z 14.1.2009, s. 8); sprawa dotycząca pomocy państwa N 453/08 Sunfilm (Dz.U. C 106 z 8.5.2009, s. 7); sprawa dotycząca pomocy państwa N 538/08 ersol Thin Film (Dz.U. C 63 z 18.3.2009, s. 16). (44) Decyzja Komisji w sprawie N 409/06 – Pomoc dla HighSi GmbH (MSF 2002) (Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 4). (45) Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie COMP/M.2367 - Siemens/E.ON/Shell/SSG, oraz decyzja z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie COMP/M.2712 – Electrabel/Totalfinalelf/Photovoltech.

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/31

(127) W świetle przedstawionych powyżej faktów Komisja, na

potrzeby niniejszej decyzji w sprawie przyznania pomocy, uznaje rynek moduł słonecznych za właściwy rynek produktów.

6.4.3.3. W ł a ś c i w y r y n e k g e o g r a f i c z n y

(128) Sovello twierdzi, że najważniejszymi rynkami zbytu dla

produktów Sovello w perspektywie średnioi długookresowej są Niemcy oraz rynki europejskie. Fakt, iż przedsiębiorstwo prowadzi działalność głównie na terenie Niemiec, nie jest jednak najważniejszy w kontekście definicji właściwego rynku geograficznego dla modułów słonecznych.

żadnych szczególnych informacji dotyczących rynku modułów słonecznych na poziomie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To natomiast oznacza, że właściwy rynek geograficzny jest tożsamy z rynkiem światowym. Ponadto we wcześniejszych decyzjach w sprawie kontroli koncentracji (48) oraz we wcześniej­ szych decyzjach w sprawie przyznania pomocy przyj­ mowano (49) – nawet jeżeli jasno sformułowana definicja rynku nie była sama w sobie niezbędna – że rynek modułów słonecznych jest niemal na pewno tożsamy z rynkiem światowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.