Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 23

Strona 23 z 25

(131) Z uwagi na powyższe Komisja – na potrzeby niniejszej

decyzji w sprawie przyznania pomocy – uznaje rynek modułów słonecznych za rynek światowy.

(129) Zdaniem władz niemieckich właściwym rynkiem geogra­

6.4.3.4. P u n k t 2 4 l i t . a ) M S F 2 0 0 2 : U d z i a ł w rynku

(132) Zgodnie z pkt 24 lit. a) MSF 2002 projekt podlegający

ficznym dla ogniw słonecznych jest rynek światowy. Władze niemieckie twierdzą, że ogniwa słoneczne są sprzedawane przez producentów europejskich i spoza Europy, nie istnieją jakiekolwiek bariery w handlu, a ponadto, że koszty transportu są stosunkowo niskie w porównaniu z kosztami produkcji, a poziom cen wyrównany. Władze niemieckie wyjaśniają również, że wszędzie na świecie obowiązują te same wymogi tech­ niczne. Największymi producentami i użytkownikami technologii fotowoltaicznej są Japonia, Europa i Stany Zjednoczone.

indywidualnemu zgłoszeniu nie kwalifikuje się do objęcia pomocą inwestycyjną, jeżeli udział beneficjenta pomocy w sprzedaży danego produktu na rynku przed rozpoczę­ ciem inwestycji wynosił 25 % albo po jej realizacji będzie wynosił powyżej 25 %.

(133) W celu sprawdzenia zgodności projektu z przepisami pkt

(130) Komisja podziela opinię, iż rynek ogniw słonecznych jest

w istocie rynkiem światowym, ponieważ producenci zajmujący się wytwarzaniem i sprzedażą ogniw słonecz­ nych prowadzą działalność na całym świecie. Z różnych niezależnych (46) badań (47) dotyczących sektora produktów fotowoltaicznych wynika, iż moduły słoneczne są produkowane obecnie głównie w Japonii i w Niemczech, za którymi plasują się Stany Zjednoczone i Chiny. Ponadto duże ilości modułów słonecznych produkowanych w Japonii są przywożone do Europy (większość trafia do Niemiec). Koszty transportu w porównaniu z kosztami produkcji są stosunkowo niskie. Poza tym, jak wynika z badań, nie istnieją jakie­ kolwiek bariery w handlu. Dość wyraźnie widać, że rynek modułów słonecznych obejmuje cały rynek światowy, ponieważ produkty te są sprzedawane na całym świecie. Oprócz powyższych stwierdzeń badania nie zawierają

24 lit. a) MSF 2002 należy dokonać analizy udziału beneficjenta pomocy na poziomie grupy w rynku przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zrealizowaniu. Z uwagi na fakt, że inwestycje Sovello rozpoczęły się w 2006 r., a osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej zaplanowano na 2009 r., Komisja poddała analizie udziały Sovello w rynku modułów słonecznych w latach 2005–2010.

(134) Władze niemieckie w momencie zgłoszenia pomocy

przedstawiły szereg niezależnych badań (50) zawierają­ cych prognozy dotyczące rozwoju popytu w sektorze fotowoltaicznym. Ponadto Niemcy przekazały również pewne informacje dotyczące przewidywanej wielkości produkcji modułów słonecznych wytwarzanych przez beneficjenta pomocy. Komisja w swoich obliczeniach korzystała z badania przygotowanego przez LBBW. Dokument ten zawiera informacje dotyczące utworzo­ nych zdolności produkcyjnych, popytu oraz cen szacun­ kowych (51).

(46) Badania uznaje się za niezależne, ponieważ ani ich realizacja nie została zlecona przez beneficjenta pomocy, ani też nie zostały one przeprowadzone wyłącznie na potrzeby niniejszej oceny. (47) „Capacity and market potential for grid-connected systems by 2010”, EPIA, Frankfurt, grudzień 2005 r.; „Branchenanalyse Photo­ voltaik 2006”, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, 21 marca 2006 r.; „Sun Screen II”, CLSA, lipiec 2005 r.; „PV status report 2006”, Komisja Europejska/Wspólne Centrum Badań oraz Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, sierpień 2006 r.; „Solar generation”, Greenpeace i EPIA, wrzesień 2006 r.; PhotovoltaikMarktmodell – Version 2.1, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), 22 sierpnia 2007 r. Władze niemieckie przedstawiły powy­ ższe dokumenty wraz ze zgłoszeniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.