Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 24

Strona 24 z 25

(48) Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie COMP/M.2367 – Siemens/E.ON/Shell/SSG, oraz decyzja z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie COMP/M.2712 – Electrabel/Totalfinalelf/Photovoltech. (49) Sprawy dotyczące pomocy państwa: N 17/06 First Solar (MSF 2002) (Dz.U. C 259 z 26.4.2006, s. 13); N 409/06 HighSi GmbH (MSF 2002) (Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 4); N 863/06 Avancis (MSF 2002) (Dz.U. C 227 z 27.9.2007, s. 1); N 850/06 Q-Cells (Dz.U. C 270 z 13.11.2007, s. 5); N 199/08 Intico Solar (Dz.U. C 195 z 1.8.2008, s. 2); N 545/08 Masdar (Dz.U. C 9 z 14.1.2009, s. 8); N 453/08 Sunfilm (Dz.U. C 106 z 8.5.2009, s. 7); N 538/08 ersol Thin Film (Dz.U. C 63 z 18.3.2009, s. 16). (50) Zob. przypis 47. (51) Zdaniem Komisji informacje dotyczące pożądanej mocy (systemów energii słonecznej) mogą być przydatne w kontekście określenia wielkości rynku modułów słonecznych.

L 237/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(135) Ponieważ żaden z trzech partnerów spółki joint-venture:

Evergreen, Q-Cells ani REC nie posiadał w momencie zgłoszenia pomocy lub po jej zgłoszeniu więcej niż 50 % udziałów w Sovello, Komisja przy badaniu zgod­ ności pomocy z pkt 24 lit. a) MSF 2002 nie uwzględni­ łaby udziałów tych podmiotów w spółce (52).

źródeł średni roczny wzrost zapotrzebowania na moduły słoneczne w okresie 2000–2005 w Europejskim Obszarze Gospodarczym nie był niższy niż 49 % (ilość) lub 42 % (wartość).

(141) Wskaźnik

(136) Evergreen wprowadza na rynek i sprzedaje wszystkie

moduły wyprodukowane przez Sovello, jednak umowa o dystrybucji jest zgodna z zasadą pełnej konkurencji. Jednocześnie nie można wykluczyć, że z uwagi na swoje udziały w spółce joint-venture Evergreen może mieć pewien wpływ na strategię marketingową Sovello. W celu uwzględnienia najmniej korzystnego przypadku Komisja obliczyła zatem wysokość wspólnych udziałów w rynku Evergreen i Sovello, nie zajmując jednak osta­ tecznego stanowiska w przedmiotowej kwestii (53).

średniego rocznego wzrostu PKB w Europejskim Obszarze Gospodarczym kształtował się w okresie 2000–2005 na poziomie 1,76 % (ilość), względnie 3,72 % (wartość). W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do których dostępne są dane liczbowe, średni roczny wskaźnik wzrostu widocznej konsumpcji był zatem w przypadku modułów słonecznych wyraźnie wyższy niż wskaźnik wzrostu PKB. ocenie poziomu widocznej konsumpcji w Europejskim Obszarze Gospodarczym Komisja wzięła pod uwagę cały sektor fotowoltaiczny, ponieważ dane dotyczące rynku modułów słonecznych na poziomie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są niezwykle trudno dostępne. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż rynek modułów słonecznych jest uznawany za rynek światowy. Rynek produktów fotowoltaicznych można uznać za adekwatny substytut rynku modułów słonecz­ nych, ponieważ moduły słoneczne pełnią funkcję produktu pośredniego na rynku produktów fotowoltaicz­ nych, a stopień rozwoju rynku produktów pośrednich jest zazwyczaj bardzo zbliżony do stopnia rozwoju rynku produktów końcowych, bądź też rynku ogólnego (do rynku produktów fotowoltaicznych zalicza się zwykle płytki, ogniwa i systemy słoneczne). Ponadto rynek produktów fotowoltaicznych rozwija się w takim tempie, iż nawet w przypadku gdyby rzeczywista dyna­ mika wzrostu na rynku modułów słonecznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym różniła się nieco od przytoczonych powyżej danych, to nie należy sądzić, by była ona niższa niż 1,76 %.

(142) Przy

(137) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że wspólna wartość

udziałów w rynku Sovello i Evergreen (zarówno pod względem ilości, jak i wartości) kształtuje się w okresie 2005–2010 na poziomie niższym niż 5 %.

(138) Z powyższych danych liczbowych wynika, że udział

beneficjenta pomocy w rynku przed inwestycją i po jej zakończeniu nie przekroczył wartości 25 % całości rynku modułów słonecznych. W związku z powyższym Komisja uważa, że zgłoszony środek pomocy jest zgodny z pkt 24 lit. a) MSF 2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.