Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 25

Strona 25 z 25

6.4.3.5. P u n k t 2 4 l i t . b ) M S F 2 0 0 2 : Z d o l ­ ność produkcyjna

(139) Komisja zbadała także, czy projekt inwestycyjny jest

(143) W świetle przytoczonych powyżej danych liczbowych

zgodny z pkt 24 lit. b) MSF 2002. W tym celu Komisja bada, czy średni roczny wskaźnik wzrostu widocznej konsumpcji danego produktu w ciągu ostatnich pięciu lat jest wyższy od średniego rocznego wskaźnika wzrostu PKB w Europejskim Obszarze Gospodarczym (co wska­ zywałoby na fakt, iż sytuacja na rynku ulega pogorszeniu z przyczyn innych niż uwarunkowania strukturalne).

Komisja uznaje zatem, iż zgłoszony środek pomocy jest zgodny z pkt 24 lit. b) MSF 2002. 6.5. Wniosek

(144) Na podstawie powyższej oceny Komisja stwierdza, że

zgłoszony środek pomocy jest zgodny z wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej z 1998 r., a także z niemiecką krajową mapą pomocy regionalnej na lata 2004–2006 oraz MSF 2002,

(140) Z uwagi na fakt, że środek został zgłoszony w roku

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

2006, posłużono się danymi liczbowymi za lata 2000–2005. Dane dotyczące przedmiotowej kwestii przekazane przez władze niemieckie w zgłoszeniu zostały sprawdzone przez Komisję na podstawie dostar­ czonych badań oraz dostępnych publicznie informacji, pochodzących z pewnych źródeł (54). W żadnym ze

Artykuł 1 1. Planowana przez władze niemieckie maksymalna inten­ sywność pomocy regionalnej na poziomie 23,8224 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 114 882 310 EUR (wartość bieżąca) oraz odpowiednia wysokość pomocy regio­ nalnej na poziomie 27 367 723 EUR (wartość bieżąca) na rzecz Sovello AG są zgodne ze wspólnym rynkiem, jeżeli Komisja w swojej decyzji zatwierdzi współfinansowanie ze środków EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości co najmniej 25 % wydatków publicznych ponie­ sionych w związku z projektem.

(52) Taką samą opinię wyraziła Komisja w decyzji w sprawie dotyczącej pomocy państwa N 850/06 (Q-Cells). (53) W swoim sprawozdaniu rocznym za rok 2008 firma Evergreen ogłosiła, że Sovello od roku 2009 będzie w coraz większym stopniu niezależne w wykorzystywaniu produktów w celach hand­ lowych. (54) Strona internetowa Energy Agency Photovoltaics Power Systems Programme (IEA PVPS): www.iea-pvps.org

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/33

2. Jeżeli Komisja w swojej decyzji nie zatwierdzi współfinan­ sowania ze środków EFRR w wysokości co najmniej 25 % wydatków publicznych poniesionych w związku z projektem, wówczas planowana przez władze niemieckie maksymalna intensywność pomocy regionalnej na poziomie 22,46 % EDB poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 114 882 310 EUR (wartość bieżąca) oraz odpowiednia wyso­ kość pomocy regionalnej na poziomie 25 802 567 EUR (wartość bieżąca) na rzecz Sovello AG są zgodne ze wspólnym rynkiem. Artykuł 2 1. Jeżeli Komisja w swojej decyzji zatwierdzi współfinanso­ wanie ze środków EFRR w wysokości co najmniej 25 % wydatków publicznych poniesionych w związku z projektem, wówczas pomoc na rzecz Sovello2 może zostać zrealizowana (łącznie z premią za spójność) w maksymalnej wysokości 23,8224 % EDB poniesionych kosztów kwalifikowalnych, co odpowiada kwocie pomocy w wysokości 27 367 723 EUR (wartość bieżąca).

2. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi w swojej decyzji współfinan­ sowania ze środków EFRR w wysokości co najmniej 25 % wydatków publicznych poniesionych w związku z projektem, wówczas pomoc na rzecz Sovello2 może zostać zrealizowana (bez premii za spójność) w maksymalnej wysokości 22,46 % EDB poniesionych kosztów kwalifikowalnych, co odpowiada kwocie pomocy w wysokości 25 802 567 EUR (wartość bieżąca). Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.