Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 25

(15)

(16)

Etap

Sovello1

Sovello2

Decyzja inwestycyjna Wniosek pomocy o przyznanie

14.1.2005 (data zawarcia umowy ramowej spółki joint venture) 27.12.2004 (dotyczący dotacji w ramach programu wspólnotowego) 21.4.2005 (zakres wsparcia przewidziany w ramach programu wspólnotowego)

Koniec czerwca 2006 (według danych władz niemieckich) 20.2.2006 (dotyczący dotacji w ramach programu wspólnotowego) 15.12.2006 (zakres wsparcia przewidziany w ramach programu wspólnotowego, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji) 30.6.2006 lipiec 2006 r. 20.12.2006 24.7.2006–30.6.2008 drugi kwartał 2007 r. koniec 2007 r. (60 MWp)

Data przyznania pomocy

Umowa sprzedaży gruntu Rozpoczęcie prac Zgłoszenie Planowany inwestycji okres realizacji

27.6.2005 2005 1.9.2005 (10) 1.1.2005–31.12.2007 luty 2006 r.

Rozpoczęcie produkcji Osiągnięcie pełnej produkcyjnej Zgoda Komisji mocy

koniec czerwca 2006 r. (30 MWp) 7.6.2006 (premia dla MŚP)

(7) Sovello uzyskało już regionalną pomoc inwestycyjną dla swojego pierwszego zakładu w Thalheim, która w ramach systemu programu wspólnotowego zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33) obejmowała również premię dla MŚP w wysokości 15 %. Komisja w swojej decyzji N 426/05 z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 270 z 7.11.2006, s. 2) uznała, że Sovello w momencie zgłoszenia należało do MŚP. (8) Jeden megawat mocy szczytowej (MWp) jest równy 1 000 000 watów mocy szczytowej (Wp). Wat mocy szczytowej stanowi miarę możliwości (mocy nominalnej) ogniw i modułów słonecz­ nych. Wat mocy szczytowej jest stosowanym powszechnie w przemyśle fotowoltaicznym kryterium porównawczym możli­ wości technicznych modułów słonecznych i określa moc nomi­ nalną modułów w standardowych warunkach testowych.

(9) Początkowo (jak wynika z umowy ramowej spółki joint venture, zawartej pomiędzy Evergreen i Q-Cells w styczniu 2005 r.), na położonych w Niemczech gruntach należących do przedsiębiorstwa planowano o wiele większą inwestycję o dodatkowej mocy 90 MWp bądź też […] (*) ((*) Dane objęte tajemnicą zawodową.) MWp (zgodnie z informacjami przekazanymi ze zgłoszeniem rozszerzonego projektu w marcu 2007 r.), która miała zostać zrea­ lizowana w […] etapach ([…]). Władze niemieckie usunęły ze zgło­ szenia ostatnie dwa etapy, […]. Na podstawie sprawozdań rocz­ nych, przygotowanych przez partnerów spółki joint-venture, Komisja stwierdza, że w 2008 r. Sovello osiągnęło łączną moc produkcyjną na poziomie 85 MWp. (10) Zob. przypis 7.

L 237/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

2.4. Podstawa prawna

(17)

Pomoc przyznaje się na podstawie następujących istniejących programów pomocy: „Poprawa regio­ nalnej struktury gospodarczej” (pomoc państwa N 642/02 (11), zwana dalej „systemem programu wspólnotowego”), „ustawa o dotacjach inwestycyjnych z 2005 r.” (pomoc państwa nr 142a/04 (12)) oraz akt prawny ją zastępujący „ustawa o dotacjach inwestycyjnych z 2007 r.” (pomoc państwa 357a/06 (13)). 2.5. Koszty inwestycji Zgodnie ze zaktualizowanymi informacjami przekazanymi przez Niemcy w dniach 16 i 24 kwietnia 2009 r. łączne koszty inwestycji (wartość nominalna) wynoszą w przypadku Sovello2 118 418 780 EUR (wartość bieżąca wynosi 114 882 310 EUR (14) ) i w całości kwalifikują się do pomocy regionalnej. W tabeli I przedstawiono zestawienie łącznych kosztów inwestycyjnych dla zgłoszonego projektu:

Tabela I Zestawienie kosztów realizacji projektu

(w EUR) 2006 2007 2008 Łącznie (wartość nominalna) Łącznie (wartość bieżąca – 31.12.2006)

(18)

[…]

[…]

[…]

118 418 780

114 882 310

2.6. Finansowanie projektu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.