Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 4

Strona 4 z 25

(19)

Zgodnie ze zaktualizowanymi informacjami, przekazanymi przez Niemcy w dniach 16 i 24 kwietnia 2009 r., Sovello przeznaczyło na sfinansowanie projektu kwotę 87 313 015 EUR pochodzącą ze środków własnych oraz zaciągniętych pożyczek bankowych (nieobjętych gwarancją państwa) oraz wykorzystało środki pomocowe w wysokości 31 105 765 EUR. W związku z tym wkład własny Sovello odpowiada co najmniej 25 % całości kosztów kwalifikowalnych. 2.7. Stosowana maksymalna intensywność pomocy regionalnej Thalheim (okręg Bitterfeld, miasto Dessau, kraj związkowy Saksonia-Anhalt) leży na obszarze kwali­ fikującym się do objęcia pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE. Zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej (15) (zwanymi dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej z 1998 r.”), a także obowiązującą w momencie zgłoszenia niemiecką krajową mapą pomocy regionalnej na lata 2004–2006 (16), dopuszczalna intensywność pomocy przyzna­ wanej dużym przedsiębiorstwom na przedmiotowym obszarze wynosi 35 % ekwiwalentu dotacji brutto (zwanego dalej „EDB”). 2.8. Wysokość i intensywność pomocy W odniesieniu do możliwości zastosowania premii za spójność w oparciu o pkt 25 MSF 2002 władze niemieckie zgłosiły dwie różne wysokości oraz intensywności pomocy. Pkt 25 MSF stanowi, co następuje: „Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy […] może zostać zwiększona poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,15, jeżeli projekt pomocy jest współfinansowany jako »główny projekt« w rozumieniu art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 […]”. W obszarze kwalifikującym się do objęcia pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE współfinan­ sowanie ze środków wspólnotowych musi jednak obejmować co najmniej 25 % całkowitych wydatków publicznych, a intensywność pomocy, wynikająca z premii za spójność, nie może być wyższa niż 75 % stosowanej maksymalnej intensywności pomocy regionalnej (pkt 25 i 26 MSF 2002). Pierwsza zgłoszona przez władze niemieckie intensywność pomocy wynosiła 22,46 % EDB (co odpowiada pomocy w wysokości 30,526 mln EUR). W tym przypadku chodzi jednak o maksymalną intensywność pomocy bez premii za spójność, obliczoną w oparciu o zgłoszone pierwotnie koszty kwalifikowalne o wartości bieżącej 135,934 mln EUR, w odniesieniu do których zastosowano mechanizm zmniejszenia intensywności pomocy przewidziany w pkt 21 MSF 2002. Ponadto w obliczeniach tych uwzględniono maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy na poziomie 35 % EDB.

(20)

(21)

(22)

(11) (12) (13) (14)

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. (Dz.U. C 284 z 27.11.2003, s. 2). Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. (Dz.U. C 235 z 23.9.2005, s. 3). Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 23 z 1.2.2007, s. 1). Obliczenia na podstawie obowiązującej w Niemczech w momencie zgłoszenia bazowej stopy referencyjnej, wyno­ szącej 4,36 %. (15) Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9. (16) Dz.U. C 186 z 6.8.2003.

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/19

(23)

W przypadku zastosowania premii za spójność (zwanej dalej „pomocą z premią za spójność”) maksymalna wyso­ kość pomocy przy kosztach kwalifikowalnych na poziomie 135,934 mln EUR wynosi 35,105 mln EUR (wartość bieżąca; odpowiada to intensywności pomocy na poziomie 25,83 % EDB). Powyższa intensywność pomocy została ustalona w oparciu o pkt 25 MSF 2002. Druga intensywność pomocy, którą Niemcy zgłosiły w przypadku zastosowania premii za spójność, została ustalona w oparciu o wszystkie kwalifikowalne koszty inwestycyjne i wyniosła 23,83 % EDB (co odpowiada pomocy w wysokości 35,336 mln EUR (w wartości nominalnej), względnie 32,397 mln EUR (wartość bieżąca)). W dniach 16 i 24 kwietnia 2009 r. Niemcy przekazały zaktualizowane informacje i poinformowały Komisję, że łączną wysokość kwalifikowalnych kosztów inwestycyj­ nych dla Sovello2 ustalono ostatecznie na kwotę 118 418 780 EUR (wartość bieżąca 114 882 310), a wysokość pomocy dla Sovello2 wyniesie w przypadku zastosowania premii za spójność (w wartości nominalnej) 31 105 765 EUR (wartość bieżąca 27 367 723 EUR), co odpowiada intensywności pomocy na poziomie 23,8224 % EDB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.