Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 25

Ponadto władze niemieckie wyjaśniły, że pomoc ma zostać przyznana w 2009 r. w formie bezpośredniej dotacji w wysokości 17 220 066 EUR oraz dotacji inwestycyjnej w wysokości 13 885 699 EUR. Władze niemieckie złożyły wniosek dotyczący głównego projektu, aby w ramach programu operacyjnego „Sachsen-Anhalt” uzyskać współfinansowanie ze środków EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w wysokości (nominalnej) 9,118 mln EUR (17). Jeżeli Komisja odrzuciłaby wniosek, powołując się na obowią­ zujące w odniesieniu do głównych projektów przepisy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, a także ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (18), nie zostałyby wówczas spełnione warunki do przyznania premii za spójność. W takim przypadku dotacja, a tym samym również przewidziana w zgłoszeniu łączna wyso­ kość pomocy, zostają zmniejszone. Ma to na celu unik­ nięcie przekroczenia pułapów, wyrażonych w EDB i stosowanych w przypadku nieprzyznania premii. Zgodnie z częścią IX.2. lit. m) decyzji w sprawie przy­ znania wsparcia ze środków programu wspólnoto­ wego (19) przyznanie zachęt inwestycyjnych jest uzależ­ nione od wydania przez Komisję zgody na przyznanie pomocy. W zgłoszeniu podano, że zgłoszona pomoc na rzecz projektu nie kumuluje się z innymi lokalnymi, regional­ nymi, krajowymi lub wspólnotowymi programami mają­ cymi na celu pokrycie tych samych kwalifikowalnych kosztów. Niemcy zapewniły, że beneficjent wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy jeszcze przed rozpoczęciem prac

(30)

(24)

nad projektem. Zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20 lutego 2006 r., a realizację projektu rozpoczęto dopiero w lipcu 2006 r. Ponadto Niemcy potwierdziły, że maksymalna intensyw­ ność oraz wysokość pomocy, na której udzielenie wydano zgodę w treści przedmiotowej decyzji, nie zostanie przekroczona również w przypadku, gdy wyso­ kość kwalifikowalnych kosztów będzie mniejsza lub też większa, niż początkowo zakładano. 2.9. Ogólne zobowiązania

(31)

(25)

(32)

(26)

W części IX.2 lit. f) decyzji o przyznaniu dotacji, doty­ czącej przyznania dotacji bezpośredniej, a także w niemieckich podstawach prawnych odnoszących się do istniejących programów pomocowych określono, że beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w danej lokalizacji co najmniej przez okres pięciu lat. Niemcy dołączyły do zgłoszenia kopię decyzji o przyznaniu dotacji. Ponadto Niemcy zapewniły Komisję, że: — co pięć lat, począwszy od zatwierdzenia pomocy przez Komisję, będą przedkładały okresowe sprawoz­ danie (zawierające informacje dotyczące wypłacanych kwot pomocy, wykonania umowy o przyznaniu dotacji oraz informacje o innych projektach inwestycyjnych inicjowanych w tym samym zakła­ dzie/miejscu produkcji), — w terminie sześciu miesięcy od wypłacenia ostatniej transzy pomocy, na podstawie zgłoszonego harmo­ nogramu płatności, przedłożą szczegółowe sprawoz­ danie końcowe. 3. PRZYCZYNY WSZCZĘCIA FORMALNEGO

POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

(33)

(34)

(27)

(28)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego Komisja wyraziła swoje wątpliwości w odniesieniu do następujących kwestii: Zgodnie z pkt 49 MSF 2002 projekt inwestycyjny nie może zostać sztucznie podzielony na podprojekty, aby ominąć postanowienia MSF 2002. W związku z powyższym przyjmuje się, że projekt inwestycyjny obejmuje wszystkie trwałe inwestycje w zakładzie produkcyjnym w okresie trzech lat. Zakład produkcyjny w rozumieniu cytowanego przepisu oznacza „niepo­ dzielny z ekonomicznego punktu widzenia szereg skład­ ników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu”. Państwa członkowskie mogą być skłonne do zgłoszenia dwóch projektów indywidualnych zamiast jednostkowego projektu inwestycyjnego, aby po zastosowaniu automa­ tycznego mechanizmu zmniejszenia intensywności pomocy przewidzianego w pkt 21 MSF 2002 uzyskać wyższą maksymalną intensywność pomocy (20).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.