Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 6

Strona 6 z 25

(29)

(17) Wniosek z dnia 8 maja 2007 r. (18) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1. (19) Decyzja o przyznaniu dotacji z dnia 15 grudnia 2006 r., zmieniona dnia 29 stycznia 2009 r.

(20) Państwo członkowskie może skorzystać dwukrotnie z pełnej, maksymalnej stawki pomocy w odniesieniu do pierwszych 50 mln EUR kosztów projektu (wykorzystanie mechanizmu obni­ żenia stosowanej maksymalnej stawki pomocy nie jest konieczne), a także dwukrotnie z połowy przedmiotowej stawki maksymalnej w odniesieniu do kolejnych 50 mln EUR. W odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych na poziomie 100 mln EUR maksymalna wysokość pomocy regionalnej zostałaby natomiast ograniczona do poziomu 34 %.

L 237/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(35)

Z uwagi na fakt, iż pomiędzy rozpoczęciem prac nad projektem Sovello1 (2005) a projektem Sovello2 (lipiec 2006 r.) nie upłynęły trzy lata, Komisja uznałaby – jak miało to miejsce w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego – że oba projekty tworzą łącznie jednostkowy projekt inwestycyjny, chyba że speł­ nione zostałyby kryteria określone w pkt 49 MSF 2002. W związku z powyższym Komisja przyjęła do wiado­ mości, że Evergreen posiada zakład pilotażowy w Marlboro, w którym przedsiębiorstwo realizuje działal­ ność badawczo-rozwojową (zwaną dalej: B+R), a także przeprowadza testy pilotażowej linii produkcyjnej, w ramach której wykorzystywana byłaby technologia „String-Ribbon”. Komisja stwierdziła natomiast, że Sovello1 jest znacznie bliższe rynku, ponieważ produkcję rozpoczęto w kwietniu 2006 r., a wszystkie moduły wyprodukowane w kwietniu, maju i czerwcu 2006 r. zostały natychmiast sprzedane. Komisja doszła zatem do wstępnego wniosku, że Sovello1 – co oczywiste – nie zostało przede wszystkim utworzone po to, aby udowodnić techniczne i technologiczne możliwości produkcji modułów słonecznych w oparciu o technologię „String-Ribbon”, ale raczej po to, aby dokonać oceny możliwości gospodarczych oraz poten­ cjału przemysłowego procedur technologicznych i produkcyjnych stosowanych przez partnera w spółce joint-venture, co miało na celu wykorzystanie spodziewa­ nego szybkiego rozwoju rynku w Niemczech. Komisja stwierdziła ponadto, że zakres pierwszej inwe­ stycji Sovello1 (moce produkcyjne na poziomie 30 MWp) nie może zostać uznany za niewielki. Ponadto zdaniem Komisji porównanie mocy produkcyjnej Sovello2 (60 MWp) z mocą produkcyjną Sovello1 wyraźnie wskazuje, iż nie można mówić w tym ostatnim przypadku o „produkcji seryjnej”. Jeżeli chodzi o koszty związane z realizacją Sovello2, to mnożnik wynosi jedynie 2, podczas gdy w przypadku dużego projektu inwestycyjnego Qimonda wartość mnożnika wynosiła 13. W sprawie Qimonda Komisja doszła do wniosku, że zgłoszony projekt łącznie z wcześniejszym projektem pilotażowym nie tworzył jednostkowego projektu inwe­ stycyjnego (decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. (21), zwana dalej „decyzją w sprawie Qimonda”). Wobec wyroku Sądu w sprawie T-184/97 (22), a także definicji pojęć „badania przemysłowe”, „eksperymentalne prace rozwojowe” oraz „innowacja w procesie”, zawar­ tych we wspólnotowych zasadach ramowych dotyczą­ cych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwo­ jową i innowacyjną (23) (zwanych dalej „zasadami ramo­ wymi B+R+I”) Komisja wyraziła poważne wątpliwości, czy Sovello1 może zostać uznane za projekt pilotażowy, a tym samym, czy Sovello2 może zostać uznane za projekt o odrębnym charakterze. Komisja stoi na stanowisku, że Sovello1, gdyby nie mogło zostać uznane za projekt pilotażowy (na

(36)

(40)

(41)

(37)

podstawie łącznej oceny kryteriów wymienionych w pkt 49 MSF 2002), mogłoby zostać uznane wraz z Sovello2 za jednostkowy projekt inwestycyjny. Uwzględniając fakt, iż prace nad utworzeniem drugiego zakładu produkcyj­ nego rozpoczęły się w ciągu trzech miesięcy od daty uruchomienia w pierwszym zakładzie produkcji przezna­ czonej na sprzedaż, Komisja uznała, iż pomimo argu­ mentów przedstawionych przez Niemcy, dotyczących fizycznego oddzielenia obu zakładów produkcyjnych i braku pomiędzy nimi funkcjonalnego powiązania, chodzi w istocie o jedno przedsiębiorstwo posiadające dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane na sąsiednich działkach oraz produkujące ten sam produkt w oparciu o tę samą technologię.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.