Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 7

Strona 7 z 25

Z treści pierwotnej umowy spółki joint-venture Komisja wnioskuje, że wspólnicy planowali o wiele większą inwe­ stycję niż Sovello1, która miała zostać zrealizowana w kilku etapach. Ponadto zdaniem Komisji nie jest jasne, czy dodatkowe koszty związane z realizacją osobnego projektu w miejsce zintegrowanego zakładu są wyższe niż dodatkowa kwota pomocy, która zostałaby przy­ znana w przypadku, gdyby oba projekty nie były uznane za jednostkowy projekt inwestycyjny (mechanizm zmniejszenia intensywności pomocy przewidziany w pkt 21 MSF 2002 nie byłby w związku z tym stoso­ wany łącznie w odniesieniu do obu projektów). Uwzględniając wcześniejsze rozważania, Komisja wyra­ ziła wątpliwość, czy, oraz ewentualnie w jakim zakresie, zgłoszona pomoc jest niezbędna do stworzenia zachęty inwestycyjnej, a także czy może ona zostać uznana za zgodną z MSF 2002 oraz ze wspólnym rynkiem. 4. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego do Komisji wpłynęły uwagi jednej z zainteresowanych stron. Stanowisko Europejskiego Związku Przemysłu Fotowoltaicznego (24) (European Photovoltaic Industry Association, EPIA) można streścić w następujący sposób: 4.1. Energetyka słoneczna – szybko rozwijający się rynek

(42)

(38)

(43)

(39)

(21) Decyzja Komisji w sprawie N 872/06 – Pomoc indywidualna dla Qimonda (Dz.U. C 170 z 5.7.2008, s. 2). (22) Sprawa T-184/97, BP przeciwko Komisji, Rec. 1997, s. II-3145. W sprawie tej Sąd Pierwszej Instancji uznał, że program służący demonstracji ekonomicznych i przemysłowych możliwości reali­ zacji określonej kategorii produktów nie może zostać uznany za projekt pilotażowy, mający na celu rozwój technologiczny produktów. (23) Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

Z informacji przedstawionych przez EPIA wynika, że rynek energetyki słonecznej w dalszym ciągu rozwija się bardzo szybko. Jest to efektem wzrostu światowego popytu na produkty fotowoltaiczne, a także dynamicz­ nego rozwoju w zakresie technologii oraz wysokiego stopnia innowacyjności. Kluczowym czynnikiem decydu­ jącym o powodzeniu innowacji na poziomie przemy­ słowym jest szybkość. Poprawienie w krótkim czasie konkurencyjności energetyki słonecznej możliwe będzie tylko wówczas, gdy obniżone zostaną koszty wytwa­ rzania prądu z energii słonecznej. W przypadku wytwa­ rzania prądu z energii słonecznej ogromną rolę odgry­ wają natomiast koszty zakupu systemów solarnych. Koszty produkcji systemów solarnych są z kolei uzależ­ nione od zastosowanej technologii oraz kosztów surowców i materiałów.

(24) EPIA reprezentuje prawie 200 członków z całego sektora energii słonecznej, pochodzących z ponad 20 krajów Europy (tym samym działalność związku obejmuje cały łańcuch wartości w przemyśle fotowoltaicznym, od wykorzystania krzemu i produkcji ogniw oraz modułów aż do opracowania systemów słonecznych). Beneficjent pomocy jest członkiem EPIA.

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/21

(44)

Zdaniem EPIA dowodem szczególnego znaczenia techno­ logii i innowacji w energetyce słonecznej jest przede wszystkim wzrost liczby wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorstwami lub placówkami zajmującymi się badaniem i rozwojem, a także stały wzrost liczby nowych przedsiębiorstw w sektorze. 4.2. Projekty pilotażowe w energetyce słonecznej

(48)

MSF 2002. Niemcy stoją na stanowisku, że Sovello1 jest projektem pilotażowym i zgodnie z decyzją w sprawie Qimonda powinien zostać uznany za samodzielny projekt inwestycyjny. Powyższe stanowisko opiera się na następującej argumentacji: 5.1. Sovello1 jest projektem pilotażowym

(45)

Według informacji EPIA innowacje i nowe technologie w energetyce słonecznej są opracowywane i realizowane w oparciu o kryteria ekonomiczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.