Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 8

Strona 8 z 25

W celu ograniczenia ryzyka gospodarczego po stronie inwestora oraz spraw­ dzenia na podstawie określonych kryteriów możliwości technologicznych lub ekonomicznych zastosowania danej innowacji, badania i rozwój w tej dziedzinie, a także sam proces wdrażania innowacji na płaszczyźnie przemysłu, przeprowadza się w kilku etapach. W związku z tym projekty pilotażowe stanowią dosko­ nałą okazję do wypróbowania rozwiązań określonych problemów dotyczących innowacji, w warunkach konkretnych celów, ograniczonych zasobów oraz prze­ widywalnych zagrożeń technicznych lub gospodarczych. Projekty pilotażowe są realizowane również w ramach innowacji dotyczących produktu lub procesu w przypadku stosowania sprawdzonych już technologii. Zwiększenie mocy produkcyjnych jest bowiem dopiero wówczas opłacalne ekonomicznie, jeżeli pilotażowy proces dotyczący produktu wykazał, że możliwa jest realizacja produkcji seryjnej. W takim przypadku czynni­ kiem decydującym o sukcesie jest szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych. Dlatego właśnie nowe moce produkcyjne tworzone są często bezpośrednio po zakoń­ czeniu udanego projektu pilotażowego. 4.3. Technologia „String-Ribbon” nie była jeszcze testowana w warunkach przemysłowych

Niemcy utrzymują, że inwestycja Sovello1 musi zostać uznana za projekt pilotażowy. Niemcy powołują się przy tym na definicję OECD (25), zgodnie z którą budowa i eksploatacja zakładu pilotażowego jest uznawana za element B+R, jeżeli główny cel tego przedsięwzięcia polega na uzyskaniu doświadczeń oraz zebraniu danych technicznych i innych informacji. Zgodnie z definicją OECD projekt pilotażowy jest realizowany nie tylko po to, aby sprawdzić techniczne możliwości zastosowania nowej technologii, ale również w celu dokonania oceny efektywności przedsiębiorstwa, efektywność kosztowej i optymalizacji technicznej jeszcze przed rozpoczęciem seryjnej produkcji. W związku z tym, zdaniem Niemiec, zakończona powodzeniem realizacja projektu pilotażo­ wego stanowi warunek sine quo non dla uruchomienia produkcji seryjnej. Niemcy stoją na stanowisku, iż inwestycja Sovello1, ze względu na zrealizowane innowacje odnoszące się do produktów i procesów, wpisuje się w pojęcia „badania przemysłowe” oraz „innowacja w obrębie procesu” zawarte w programie ramowym B+R+I. Zdaniem władz niemieckich fakt, iż beneficjent od samego początku zamierzał wykorzystywać w celach handlowych produkty wytworzone w Sovello1, nie może być najważniejszym czynnikiem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji o uznaniu inwestycji za jednostkowy projekt inwesty­ cyjny, ponieważ w decyzji w sprawie Qimonda Komisja nie powołała się na ten aspekt. Władze niemieckie wyjaś­ niają, że cel oraz koncepcja projektu pilotażowego Qimonda nie różnią się od inwestycji Sovello1. Niemcy twierdzą, że projekt Sovello1 w sposób wyraźny spełnia wyżej wymienione przesłanki. Sovello zostało utworzone w styczniu 2005 r. przez partnerów w spółce joint-venture – firmę Q-Cells oraz Evergreen, aby udowodnić możliwość zastosowania technologii „String-Ribbon” firmy Evergreen w połączeniu z technologią produkcyjną Q-Cells (produkcja ogniw słonecznych oraz know-how w zakresie instalacji oraz procesów produkcyjnych). Władze niemieckie utrzymują, że wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-184/97 nie stanowi przeszkody w uznaniu Sovello1 za projekt pilotażowy oraz że wyrok ten nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, ponieważ nie zawiera stwierdzeń odnoszących się do kwestii jednostkowego projektu inwestycyjnego. Niemcy twierdzą, że Sovello1 jest pierwszym na świecie zautomatyzowanym i całkowicie zintegrowanym zakładem produkującym moduły słoneczne w oparciu o technologię „String-Ribbon”.

(49)

(46)

Jak wynika z informacji przedstawionych przez EPIA, w przypadku technologii „String-Ribbon” stosowanej przez Sovello chodzi o proces ciągły, mający na celu uzyskanie włókien krzemowych służących do produkcji płytek krystalicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.