Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 9

Strona 9 z 25

W porównaniu z tradycyjnymi technologiami, w ramach których materiał jest cięty w celu uzyskania płytek krystalicznych, proces ten wymaga zastosowania mniejszych ilości krzemu, co pozwala znacznie ograniczyć koszty. Technologia „String-Ribbon”, stosowana do produkcji płytek, nie była testowana w warunkach przemysłowych przed utworzeniem zakładu Sovello1. Ponadto żadne przedsię­ biorstwo na świecie nie potrafiło z płytek wyprodukowa­ nych w oparciu o technologię „String-Ribbon” wytworzyć ogniw oraz modułów słonecznych. Poprzez technologię „String-Ribbon” Sovello obejmuje cały łańcuch wartości, od płytek, poprzez ogniwa, na modułach skończywszy. Tego rodzaju integracja wzdłuż łańcucha wartości, inno­ wacyjna z technologicznego punktu widzenia, musiała zostać sprawdzona w warunkach przemysłowych. 5. UWAGI STRONY NIEMIECKIEJ

(50)

(51)

(52)

(47)

Władze niemieckie przekazały kolejne informacje, które miały rozwiać wątpliwości Komisji w kwestii, czy obie inwestycje Sovello1 oraz Sovello2 stanowią łącznie jednostkowy projekt inwestycyjny w rozumieniu pkt 49

(25) Main definitions and conventions for the measurement of research and experimental development – A summary of the Frascati manual 1993; OECD, Paris 1994, par. 117-118.

L 237/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(53)

Władze niemieckie potwierdzają, że Evergreen posiada zakład pilotażowy w Marlboro, w którym przedsiębior­ stwo prowadzi działania B+R oraz przeprowadza testy pilotażowej linii produkcyjnej na potrzeby zastosowania technologii „String-Ribbon”. W Sovello1 nie zamierzano zatem sprawdzać, czy istnieje możliwość produkcji modułów słonecznych w oparciu o technologię „StringRibbon”; firma Evergreen wykazała to już w procesie laboratoryjnym w Marlboro. Poszukiwano raczej odpo­ wiedzi na pytanie, czy przemysłowa produkcja seryjna jest możliwa do realizacji z technologicznego (i ekono­ micznego) punktu widzenia. Niemcy wyjaśniają, że w Marlboro produkcja przemysłowa nigdy nie miała miejsca. Dotyczy to zarówno płytek, jak i ogniw oraz modułów. W Sovello1 produkowano zdaniem Niemiec moduły typu „Spruce Line”, w Marlboro natomiast moduły typu „Cedar Line”. Oba typu modułów różnią się przede wszystkim sposobem produkcji. Podczas gdy typ „Cedar Line” wytwarzany jest ręcznie, procesy produkcyjne w Sovello są w przeważającej części zauto­ matyzowane. Zakład produkcyjny w Marlboro osiągnął moc produk­ cyjną na poziomie 15 MWp dopiero w 2004 r., co było efektem zainstalowania nowych pieców do wytapiania płytek. W opinii Niemiec nie oznacza to, że istniały tam przemysłowe technologie produkcyjne dla ogniw lub modułów, wytworzonych w oparciu o technologię „String-Ribbon”, lub też iż została zrealizowana okre­ ślona produkcja w oparciu o kryteria przemysłowe. Ponadto, jak przedstawiono powyżej, w Marlboro produ­ kowano inny typ modułów niż w Sovello1. Ponadto władze niemieckie zwracają uwagę na fakt, iż w sektorze energetyki słonecznej realizuje się projekty pilotażowe, w ramach których moce produkcyjne zakładu kształtują się na poziomie 10–30 MWp. Zdaniem Niemiec fakt, że w przypadku Sovello wartość ta osiągnęła górny pułap, nie oznacza wcale, że nie był to projekt pilotażowy. Moce produkcyjne Sovello1 (30 MWp) wynikają z mocy […] (26) opracowanego na potrzeby tego zakładu. Ponadto Niemcy twierdzą, że przy obecnym stanie wiedzy zastosowanie technologii „String-Ribbon” w zakładach produkcyjnych pozwala na osiągnięcie mocy produkcyjnych na poziomie 75–80 MWp. W związku z tym żaden inwestor nie utworzyłby dużego zakładu produkcyjnego w oparciu o nową, zupełnie niesprawdzoną technologię. Władze niemieckie twierdzą, że w momencie realizacji inwestycji Sovello1 nie istniały żadne normy dotyczące technicznej konceptualizacji sprzętu i urządzeń, które byłyby istotne w kontekście seryjnej produkcji modułów w oparciu o innowacyjną technologię „String Ribbon”. Ponieważ w odniesieniu do Sovello obowiązywały specjalne, wyższe cele produkcyjne, niż to miało miejsce w przypadku zakładu w Marlboro (wydajność na poziomie co najmniej […], stabilny poziom sprawności ogniw, wynoszący […] oraz zwiększenie sprawności o […]), nie istnieje zdaniem władz niemieckich ani możliwość „skopiowania” produkcji laboratoryjnej, która

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.