Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15

Strona 1 z 25
9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

24 listopada 2008 r. EverQ GmbH przekształcono w Sovello AG (3).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniach 16 lutego (D/50671), 26 kwietnia (D/51786), 10 lipca (D/52902) oraz 17 września 2007 r. (D/53704) Komisja zwróciła się z prośbą o przekazanie dodatko­ wych informacji. Niemcy zaktualizowały zgłoszenie oraz przekazały dodatkowe informacje w dniach: 29 marca (A/32775), 9 maja (A/37024), 28 sierpnia (A/37024), 17 października (A/38528), 9 listopada (A/39223) oraz 12 listopada 2007 r. (A/39287). W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie przed­ stawicieli służb Komisji z władzami niemieckimi. W dniu 20 grudnia 2007 r. władze niemieckie potwierdziły na piśmie informacje przekazane w trakcie tego spotkania (A/40543). Dnia 20 lutego 2008 r. Komisja zwróciła się z pytaniem, czy w danym przypadku chodzi o jednostkowy projekt inwestycyjny, a ponadto zwróciła się o zaktualizowane dane rynkowe. Wymagane infor­ macje zostały przekazane Komisji w dniu 19 marca 2008 r. (A/5454). W piśmie z dnia 20 maja 2008 r. (C(2008) 1844 wersja ostateczna) Komisja poinformowała Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzia­ nego w art. 88 ust. 2 traktatu WE. W piśmie z dnia 15 sierpnia 2008 r., zarejestrowanym w Komisji dnia 18 sierpnia 2008 r. (A/16933), władze niemieckie przedstawiły swoje uwagi.

1. PROCEDURA

(1)

Powiadomieniem elektronicznym z dnia 20 grudnia 2006 r., zarejestrowanym w Komisji pod tą sama datą (A/40513), zgodnie z obowiązkiem indywidualnego zgłoszenia określonym w Wielosektorowych zasadach ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2) (zwanych dalej „MSF 2002”) Niemcy powiadomiły Komisję, iż zamie­ rzają przyznać pomoc regionalną dla dużego projektu inwestycyjnego na rzecz EverQ GmbH. Dnia

(3)

(4)

(1) Dz.U. C 227 z 4.9.2008, s. 19. (2) Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.

(3) W celu lepszego zrozumienia decyzji obecna nazwa „Sovello AG” jest stosowana również w odniesieniu do okresu poprzedzającego zmianę nazwy przedsiębiorstwa.

L 237/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(5)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego została opublikowana dnia 4 września 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (4). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

2.2. Beneficjent

(8)

(6)

W piśmie z dnia 30 września 2008 r., zarejestrowanym w Komisji pod tą samą datą (A/20002), Komisja otrzy­ mała uwagi jednej z zainteresowanych stron. Pismem z dnia 7 października 2008 r. (D/53848) Komisja prze­ kazała przedmiotowe uwagi władzom niemieckim. W listach przesłanych pocztą elektroniczną, datowanych na dzień 16 i 24 kwietnia 2009 r. oraz 15 maja 2009 r., zarejestrowanych w Komisji odpowiednio pod tą samą datą (A/8772, A/9822 oraz A/11817), Niemcy przeka­ zały informacje dodatkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.