Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 34

Strona 1 z 4
L 237/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy (2009/698/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

wienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(4)

Aby umożliwić producentom eksportującym z Białorusi złożenie wniosku o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała zainteresowanym producentom eksportującym i władzom Białorusi formularze wnio­ sków. Dwie grupy przedsiębiorstw w Białorusi złożyły wniosek o IT na podstawie art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w Turcji i na Ukrainie, producentów wspólnotowych oraz importerów objętych dochodzeniem, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewi­ dziano kontrolę wyrywkową zgodnie z art. 17 rozporzą­ dzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności kontroli wyrywkowej, a w przypadku uznania takiej kontroli za konieczną – doboru próby, producenci eksportujący w Turcji i na Ukrainie, producenci wspólnotowi i importerzy oraz przedstawiciele działający w ich imieniu zostali popro­ szeni o zgłoszenie się i dostarczenie, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawo­ wych informacji dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w terminie 15 dni od daty opublikowania wspomnianego zawiadomienia. W przypadku Turcji z 13 przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw, które odpowiedziały na pytania doty­ czące kontroli wyrywkowej, wybrano próbę składającą się z czterech przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw. Jednakże jedno z objętych próbą przedsiębiorstw nie przekazało podczas kontroli wyrywkowej informacji o istnieniu dwóch powiązanych tureckich producentów, lecz ujawniło ją dopiero na bardzo późnym etapie. Dwóm powiązanym przedsiębiorstwom dano jednak dodatkową możliwość dostarczenia pełnej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Informacje prze­ kazane przez powiązane przedsiębiorstwa były jednak niekompletne w stopniu, który uniemożliwiał obliczenie dumpingu. W związku z tym przedsiębiorstwo zostało wyłączone z próby. Inny turecki producent nie został włączony do pierwotnej próby, lecz złożył wniosek o badanie indywidualne zgodnie z art. 17 ust. 3 rozpo­ rządzenia podstawowego oraz wyczerpująco odpowie­ dział na kwestionariusz w określonym terminie. Został zatem włączony do próby. Pod względem wielkości wywozu cztery przedsiębiorstwa objęte próbą stanowią 63 % całości wywozu kształtowników drążonych z Turcji

1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 13 listopada 2008 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, wszczęła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępo­ wania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) postępowanie antydumpingowe w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prosto­ kątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna („kształtowniki drążone”), pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy („kraje, których dotyczy postępowanie”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 15 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.