Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 46

Strona 1 z 2
L 239/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i organizacyjne w celu prowadzenia regularnych i systematycznych urzędowych badań obecności tych organizmów szkodliwych w okresie sprawozdawczym 2009 i w okresach następnych. W związku z tym, dopóki Grecja nie przeprowadzi badania przewidzianego w art. 2 ust. 1 lit. h) akapit trzeci dyrektywy 2000/29/WE i nie powiadomi Komisji o jego wynikach zgodnie z akapitem piątym wspomnia­ nego przepisu, nie jest możliwe stwierdzenie, że nadal nie ma dowodów na obecność tych organizmów szkod­ liwych w Grecji. Aby dać Grecji niezbędny czas na prze­ prowadzenie badania i powiadomienie Komisji o jego wynikach, należy w dalszym ciągu uznawać ją za strefę chronioną w odniesieniu do wspomnianych organizmów szkodliwych do dnia 31 marca 2010 r. W Grecji Kretę i Lesbos uznano za strefy chronione w odniesieniu do Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Grecja przedstawiła informacje świadczące o tym, że obecnie w tych regionach występuje Cryphonectria parasi­ tica (Murrill) Barr. Nie należy zatem dłużej uznawać Krety i Lesbos za strefy chronione w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu. Niektóre regiony i części regionów w Austrii uznawano tymczasowo za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2009 r. Austria przedstawiła informacje świadczące o tym, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie na jej terytorium. Dlatego tym razem okres obowiązywania statusu strefy chronionej nie powinien zostać przedłużony. Republikę Czeską i niektóre regiony Francji oraz Włoch uznawano tymczasowo za strefy chronione w odniesieniu do mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli do dnia 31 marca 2009 r. W świetle informacji otrzy­ manych od tych państw członkowskich wymienione strefy chronione powinny być wyjątkowo uznawane przez następne dwa lata, tak aby te państwa członkow­ skie miały niezbędny czas na przedstawienie informacji świadczących o tym, że mikoplazma żółknięcia dorée winorośli nie występuje, lub – w razie konieczności – na dokończenie działań zmierzających do zwalczenia tego organizmu szkodliwego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 690/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(5)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 690/2008 (2) niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznano za strefy chronione w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przy­ znano na czas określony, aby dane państwo członkow­ skie mogło dostarczyć wszystkie informacje niezbędne do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy, lub zakończyć działania zmierzające do zwalczenia tego organizmu. Całe terytorium Grecji uznano za strefę chronioną w odniesieniu do Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer i Ips duplicatus Sahlberg zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy tiret pierwsze dyrek­ tywy 2000/29/WE. Zgodnie z art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 55 z 200910.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

 • Dz. U. L239 - 51 z 200910.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.