Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 5

Strona 1 z 14
10.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyż­ szych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski dotyczące tolerancji impor­ towej w zakresie stosowania: azoksystrobiny w odniesieniu do owoców męczennicy, cyprodynilu i fludioksonilu w odniesieniu do korzeni stosowanych do naparów ziołowych i przypraw, fluroksypyru w odniesieniu do nasion herbaty i kawy, trijodku potasu w odniesieniu do bananów, melonów i winogron oraz tiramu w odniesieniu do bananów. W przypadku chlormekwatu jedno z państw członkow­ skich złożyło wniosek o przedłużenie obowiązującego NDP ograniczonego w czasie, określonego w załączniku II dla gruszek, na podstawie występowania chlormekwatu w środowisku. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa człon­ kowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsu­ mentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP. Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiado­ mości (3). W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wnosili wnioskodawcy, są dopusz­ czalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje o właściwościach toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na wymienione substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszyst­ kich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji danych produktów, nie wyka­ zano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD). Co się tyczy trijodku potasu, Urząd uznał, że włączenie tej substancji do załącznika IV jest dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów. W przypadku atrazyny ustalono tymczasowy NDP dla zbóż do dnia 1 czerwca 2009 r., w oczekiwaniu na dostarczenie przez wnioskodawcę danych potwierdzają­ cych dokładny poziom pozostałości.

(5)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, indoksakarbu, fluroksypyru, tetrako­ nazolu i tiramu zostały określone w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla fludio­ ksonilu, mandipropamidu i spirotetramatu zostały okre­ ślone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dla trijodku potasu nie określono NDP; substancja ta nie została również wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 55 z 200910.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

 • Dz. U. L239 - 51 z 200910.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 46 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.