Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 10

Tytuł:

Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 10

L 24/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2009

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

ZMIANA REGULAMINU SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a akapit piąty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b akapit piąty, uwzględniając Protokół w sprawie w szczególności jego załącznik I, statutu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

uwzględniając decyzję Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 27 listopada 2008 r., zważywszy, że należy jednoznacznie uregulować liczbę tur głosowania, które można przeprowadzić celem wyboru prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej oraz wyboru prezesów izb,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ ZMIANĘ SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następującą zmianę: Artykuł 6 ust. 3 regulaminu postępowania otrzymuje następujące brzmienie: „Wybór, o którym mowa w niniejszym artykule, przeprowadza się w drodze tajnego głosowania. Wybrany zostaje sędzia, który uzyska ponad połowę głosów sędziów wchodzących w skład Sądu. Jeżeli żaden sędzia nie uzyska takiej większości, przeprowadza się dalsze tury głosowania aż do uzyskania takiej większości”. Artykuł 2 Niniejsza zmiana regulaminu, której tekstami autentycznymi są jej wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 35 ust. 1 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, mającym zasto­ sowanie do Sądu zgodnie z art. 7 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości, zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po jej opublikowaniu.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 stycznia 2009 r.

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, s. 7. (2) Dz.U. L 225 z 29.8.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 30 z 200928.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L24 - 18 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 8 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 5 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.