Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 15

Strona 1 z 2
28.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/15

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych (2009/72/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Grupa powinna także wspierać Komisję w przygotowaniu i realizacji polityki w zakresie systemów płatniczych. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji Komisji (regulamin 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (1) wewnętrzny Komisji), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków nowej grupy. Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (2),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednym z głównych celów Wspólnoty jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, którego zasadniczą częścią są systemy płatnicze. W kontekście szybko wprowadzanych innowacji i postępu technologicznego, ważne jest, aby rynek wewnętrzny posiadał stabilny, przyjazny dla użytkow­ nika, wydajny oraz bezpieczny system płatniczy, z którego skorzystają zarówno dostawcy usług, jak i użytkownicy.

(8)

(2)

Zgodnie z zasadami lepszego uregulowania prawnego, Komisja przywiązuje dużą wagę do właściwej współpracy z zainteresowanymi stronami, w szczególności z dostawcami usług płatniczych oraz ich użytkownikami w celu rozwinięcia polityki w zakresie systemów płatni­ czych. W tym celu Komisja może uznać za konieczne zwrócenie się do specjalistów z organu doradczego z wnioskiem o dokonanie ekspertyzy.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Grupa Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych Niniejszym ustanowiona zostaje Grupa Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych zwana dalej „grupą”. Artykuł 2

(3)

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie systemów płatniczych i zdefiniowanie jej zadań oraz struktury.

Zadania Zadaniem grupy jest: a) wspieranie Komisji w przygotowywaniu aktów prawnych i inicjatyw politycznych w zakresie systemów płatniczych, w tym w kwestiach zapobiegania nadużyciom związanym z sektorem płatniczym oraz jego użytkownikami; b) dostarczanie informacji związanych z praktyczną realizacją tej polityki; c) zapewnianie wymiany opinii na temat aktualnie najlepszych praktyk oraz monitoringu kwestii mogących wzbudzać obawy na rynku.

(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(4)

Zgodnie z deklaracją w Białej księdze w sprawie polityki w zakresie usług finansowych na lata 2005–2010 Komisja przywiązuje dużą wagę do zapewnienia propor­ cjonalnej reprezentacji użytkowników. W związku z tym zadaniem grupy powinno być wsparcie Komisji w celu zapewnienia właściwej reprezentacji zainteresowanych stron.

(5)

W skład grupy powinny wchodzić osoby posiadające niezbędną wiedzę w dziedzinie systemów płatniczych. Skład grupy powinien jednakże być ograniczony do prywatnych osób zainteresowanych, ponieważ admini­ stracja publiczna oraz banki centralne posiadają własne organy doradcze w dziedzinie systemów płatniczych.

L 24/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2009

Artykuł 3 Konsultacje Komisja może dokonywać konsultacji z grupą w każdej kwestii związanej z systemami płatniczymi, w tym w kwestii zapobie­ gania nadużyciom związanym z sektorem płatniczym oraz jego użytkownikami. Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 50 członków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 30 z 200928.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L24 - 18 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 10 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 8 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 5 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.