Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 18

Strona 1 z 9
L 24/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/73/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nienia absolutnej zgodności między sprawozdaniami dotyczącymi poszczególnych instalacji i państw człon­ kowskich zawierającymi krajowe dane statystyczne na temat emisji, składanymi na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz protokołu z Kioto.

(6)

Należy zatem 2007/589/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

Kompletne, spójne, przejrzyste i dokładne zasady moni­ torowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (N2O), zgodne z wytycznymi określo­ nymi w niniejszej decyzji, są niezbędne do właściwego działania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS UE) ustanowionego dyrek­ tywą 2003/87/WE, w odniesieniu do emisji N2O z instalacji objętych ETS UE zgodnie z art. 24 tej dyre­ ktywy. Wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości określone w decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE (2) nie obejmują emisji N2O. Niderlandy złożyły wniosek o włączenie emisji N2O z zakładów produkcji kwasu azotowego do ETS UE na lata 2008–2012. Należy zatem dodać szczegółowe wytyczne dotyczące określania emisji N2O za pomocą systemów ciągłych pomiarów wielkości emisji. Należy uznać, że współczynnik ocieplenia globalnego 1 tony emisji N2O w latach 2008–2012 odpowiadałby wpływowi emisji 310 ton dwutlenku węgla, zgodnie z drugim sprawozdaniem z oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (wartość WOG IPCC z 1995 r.). Należy stosować tę wartość w celu zapew­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiany w decyzji 2007/589/WE W decyzji 2007/589/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(3)

„Wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych z kategorii działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE oraz kategorii działań włączonych zgodnie z art. 24 ust. 1 tej dyrektywy zawarte są w załącznikach do niniejszej decyzji.”;

2) w spisie załączników dodaje się następującą pozycję:

(4)

(5)

„Załącznik XIII: Wytyczne szczegółowe dotyczące określania emisji podtlenku azotu (N2O) z produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu gliok­ salowego”; 3) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z częścią A załącznika do niniejszej decyzji;

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.

4) dodaje się załącznik XIII zgodnie z częścią B załącznika do niniejszej decyzji.

28.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/19

Artykuł 2 Zastosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Artykuł 3 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 30 z 200928.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L24 - 15 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 10 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 8 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 5 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.