Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 30

Strona 1 z 3
L 24/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2009

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WE-WYSPY OWCZE NR 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2009/74/WE)

WSPÓLNY KOMITET WE-WYSPY OWCZE, (3)

uwzględniając Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (1), uwzględniając Protokół w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniający do Porozumienia (2), w szczególności jego art. 2 zdanie pierwsze,

(4)

Wyspy Owcze zobowiązały się dokonać transpozycji i stosować przepisy wspólnotowe określone w załączniku do niniejszej decyzji oraz ustanowić w zatwierdzonym granicznym posterunku kontroli w Tórshavn centrum inspekcji zajmujące się zarejestro­ wanymi zwierzętami z rodziny koniowatych, przywożo­ nymi bezpośrednio z Islandii, zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi i wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt ustanowionymi w załączniku A do dyrektywy 91/496/EWG przed datą przyjęcia niniejszej decyzji. Przedstawiciele Komisji i eksperci z państw członkow­ skich zgadzają się, że sytuacja zdrowia zwierząt na Wyspach Owczych umożliwia przyjęcie wnioskowanej poprawki do decyzji nr 1/2001 Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze (6). Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadza­ nych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (7) ustanawia nowe zasady w zakresie pobierania opłat lub należności mających na celu pokrycie kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych. W następstwie tego wydaje się stosowne, aby uaktualnić odniesienia do przedmiotowych opłat w obrębie Wspól­ noty w decyzji nr 1/2001.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na spotkaniu w Brukseli dnia 26 września 2005 r. podgrupa weterynaryjna Wspólnego Komitetu WEWyspy Owcze omawiała dwa wnioski, które wpłynęły ze strony Wysp Owczych. Pierwszy z nich dotyczył umożliwienia przywozu zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych bezpośrednio z Islandii raczej niż przez graniczne posterunki kontroli zatwierdzone do tego celu w danym państwie członkowskim, zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich (3). Drugi zaś miał na celu umożliwienie przemieszczania zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych między Wyspami Owczymi a państwami członkowskimi, zgodnie z wewnątrzwspólnotowymi zasadami przemieszczania zwierząt. Zgodnie z art. 9 dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwie­ rząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (4) należy stosować zasady określone w dyrektywie Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektó­ rymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 305 305 268 224 224 z z z z z 30.11.1999, s. 25. 30.11.1999, s. 26. 24.9.1991, s. 56. 18.8.1990, s. 42. 18.8.1990, s. 29.

(5)

(6) (2)

Został wprowadzony nowy system zawiadamiania, doty­ czący przywozu żywych zwierząt i produktów pocho­ dzenia zwierzęcego do Unii Europejskiej i przemieszczania wewnątrz Wspólnoty żywych zwierząt, o nazwie TRACES, zastępując system ANIMO. TRACES umożliwia elektroniczną wymianę danych dotyczących przywozu i wewnątrzwspólnotowego handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego między właściwymi organami zajmującymi się kontrolą zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. W następstwie tego wydaje się stosowne, aby uaktualnić odniesienia do systemów informacji w decyzji nr 1/2001.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 18 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 10 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 8 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 5 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.