Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 8

Tytuł:

Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 8

L 24/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2009

REGULAMINY

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANA REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 223 akapit szósty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 139 akapit szósty, zważywszy, że należy jednoznacznie uregulować liczbę tur głosowania, które można przeprowadzić celem wyboru prezesa Trybunału Sprawiedliwości oraz wyboru prezesów izb, za zgodą Rady, udzieloną w dniu 27 listopada 2008 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ ZMIANĘ DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1) wprowadza się następującą zmianę: Artykuł 7 par. 3 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Wybory określone w niniejszym artykule przeprowadza się w drodze tajnego głosowania. Wybrany zostaje sędzia, który uzyska ponad połowę głosów sędziów wchodzących w skład Trybunału. Jeżeli żaden sędzia nie uzyska takiej większości, przeprowadza się dalsze tury głosowania aż do uzyskania takiej większości”. Artykuł 2 Niniejsza zmiana regulaminu, której tekstami autentycznymi są jej wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 29 par. 1 regulaminu, zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po jej opublikowaniu.

Przyjęto w Luksemburgu, dnia 13 stycznia 2009 r.

(1) Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 30 z 200928.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L24 - 18 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 10 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 5 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.