Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości (1)

Data ogłoszenia:2009-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 3

12.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Sprawozdania dotyczące jakości, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 716/2007, są sporządzane przez państwa członkowskie zgodnie z zasadami ustanowionymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 716/2007 ustanowiono wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagra­ nicznych podmiotów zależnych. Istnieje potrzeba przyjęcia środków wykonawczych doty­ czących definicji wspólnych norm jakości oraz treści i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Konieczne jest określenie kryteriów jakości mających zastosowanie do sprawozdań dotyczących jakości.

Pierwsze sprawozdanie dotyczące jakości jest sporządzane dla danych dotyczących roku odniesienia 2007 i jest przekazywane do dnia 28 lutego 2010 r. Państwa członkowskie dostarczają sprawozdania dotyczące jakości dla każdego kolejnego roku odniesienia w terminie 26 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 17.

L 241/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2009

ZAŁĄCZNIK WYMOGI ODNOSZĄCE SIĘ DO SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI 1. WPROWADZENIE Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera zarówno ilościowe, jak i jakościowe wskaźniki jakości danych. Komisja (Eurostat) przedstawia wyniki tych wskaźników ilościowych, które mogą być obliczone na podstawie danych dostar­ czonych przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie interpretują i komentują te wyniki w świetle ich metody gromadzenia danych oraz dostarczają pozostałe wskaźniki ilościowe, jak i informacje dotyczące jakości. 2. RAMY CZASOWE Każdego roku Komisja (Eurostat) dostarcza państwom członkowskim w terminie 24 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia (do końca grudnia) projekty dokumentów odnoszących się do sprawozdań dotyczących jakości, częściowo wypełnione, zawierające większość wskaźników ilościowych oraz inne informacje dostępne Komisji (Eurostatowi). Każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) w terminie 26 miesięcy od zakończenia roku odniesienia (do końca lutego) kompletne sprawozdania dotyczące jakości. 3. KRYTERIA JAKOŚCI Dane przekazane przez państwa członkowskie są oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów jakości: 3.1. Przydatność: dotyczy stopnia spełnienia przez statystykę aktualnych i potencjalnych potrzeb użytkowników. 3.2. Dokładność: dotyczy stopnia zbieżności danych szacunkowych i nieznanych wartości faktycznych. 3.3. Spójność: dotyczy możliwości łączenia danych na różne sposoby i do różnych celów, przy zachowaniu ich wiarygodności. 3.4. Porównywalność: dotyczy pomiaru wpływu różnic w stosowanych koncepcjach statystycznych, narzędziach pomiarowych i procedurach w przypadku porównania statystyk dotyczących różnych obszarów geograficznych, branży lub okresów badań. 3.5. Aktualność: dotyczy okresu pomiędzy dostępnością informacji a opisywanym wydarzeniem lub zjawiskiem. 3.6. Terminowość: dotyczy opóźnienia dzielącego moment udostępnienia danych i datę docelową (datę, do której dane powinny były zostać udostępnione). 3.7. Dostępność i przejrzystość: dotyczą warunków i zasad, zgodnie z którymi użytkownicy mogą uzyskać, wykorzy­ stywać i interpretować dane.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 8 z 200912.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

 • Dz. U. L241 - 7 z 200912.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L241 - 5 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2009 z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2009 z dnia 11 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.