Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2009 z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2009-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 5

12.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 835/2009 z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 doty­ czące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kacyjne jednej osoby, względem której należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymieniono osoby fizyczne i prawne, organy i podmioty objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 12 sierpnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić dane identyfi­

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.

L 241/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: Wpis „Martin George. Inne informacje: ambasador Liberii w Federalnej Republice Nigerii” otrzymuje następujące brzmienie: „Martin George. Inne informacje: a) były ambasador Liberii w Federalnej Republice Nigerii; b) powiązany z byłym prezydentem Charlesem Taylorem, utrzymujący z nim bieżące powiązania; c) obciążony zarzutem udostępniania funduszy byłemu prezydentowi Taylorowi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 9.6.2005. r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 8 z 200912.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

 • Dz. U. L241 - 7 z 200912.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L241 - 3 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L241 - 1 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2009 z dnia 11 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.