Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 1

Strona 1 z 6
18.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

2. Podstawy dokonania przeglądu Przy nakładaniu ostatecznych środków Rada w drodze wyjątku zezwoliła współpracującym producentom eksportującym, którzy nie byli w stanie przedłożyć odpo­ wiednio udokumentowanego zobowiązania w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia podstawo­ wego, na uzupełnienie zobowiązań w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty wejścia w życie rozporzą­ dzenia pierwotnego. Podczas tego okresu złożono dzie­ sięć dalszych zobowiązań. Oba zaakceptowane zobowią­ zania, jak również dziesięć dalszych zobowiązań, zawie­ rają stałe minimalne ceny importowe. Po ujawnieniu dziesięciu dalszych zobowiązań przemysł wspólnotowy sprzeciwił się przyjęciu zobowiązań ceno­ wych, stwierdzając, że stałe minimalne ceny importowe nie są już skuteczną formą środków z powodu rosnących cen produktu objętego postępowaniem, określonego w motywie 16, oraz jego głównego surowca i nakładów. W celu przeprowadzenia ponownej oceny stosowności zobowiązań jako skutecznej formy środków antydumpin­ gowych Komisja uznała za niezbędną ponowną ocenę możliwości przyjęcia i wykonania zobowiązań złożonych oraz już przyjętych. 3. Dochodzenie

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 8 i art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (4)

(3)

W następstwie dochodzenia („pierwotne dochodzenie”) Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 682/2007 (2) („rozporządzenie pierwotne”), ostateczne cło antydum­ pingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren objętej kodami CN ex 2001 90 30 i ex 2005 80 00, pochodzącej z Tajlandii. Środki przyjęły formę cła ad valorem. Rozporządzenie (WE) nr 954/2008 (3) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 682/2007 w odniesieniu do stawki cła nałożonego na jedno przedsiębiorstwo i na „wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa”. Stawki cła mieszczą się w przedziale od 3,1 % do 14,3 %. Przywóz od dwóch tajlandzkich producentów eksportujących, mianowicie Malee Sampran Public Co Ltd („Malee”) oraz Sun Sweet Co Ltd („Sun Sweet”), od których przy­ jęto zobowiązania decyzją Komisji 2007/424/WE (4) i którzy wypełnili warunki określone w art. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 682/2007, został zwolniony z cła.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 56 z 6.3.1996, s. 159 z 20.6.2007, 260 z 30.9.2008, 159 z 20.6.2007, 1. s. 14. s. 1. s. 42.

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła w dniu 16 września 2008 r., na mocy zawiadomienia opubliko­ wanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Zakres przeglądu został ograniczony do zbadania formy środków mających zastosowanie do dwóch tajlandzkich producentów eksportujących, od których przyjęto zobo­ wiązania, oraz dziesięciu tajlandzkich producentów eksportujących, których zobowiązania nie zostały jeszcze przyjęte.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 33 z 200918.9.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.