Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 29

Strona 1 z 4
18.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii (2009/708/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

B. NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA 1. Obowiązki wynikające ze zobowiązania

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W odniesieniu do Sun Sweet należy zauważyć, że w ramach zobowiązania przedsiębiorstwo zgodziło się wypełniać szereg obowiązków, między innymi, by zmniejszyć ryzyko kompensacji, nie wystawiać przez rok faktur w ramach zobowiązania klientom we Wspól­ nocie, którym sprzedaje inne produkty.

(4)

Ponadto, bez uszczerbku dla powyższej klauzuli, przed­ siębiorstwo zgodziło się, że nie będzie miało opcji doko­ nywania części sprzedaży na warunkach zobowiązania, a części z płatnością ceł antydumpingowych do momentu osiągnięcia pułapu ilościowego.

W czerwcu 2007 r. Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 682/2007 (2) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwo­ wanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii („produkt objęty postępowaniem”). Rozporzą­ dzenie (WE) nr 954/2008 (3) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 682/2007 w odniesieniu do cła nałożonego na jedno przedsiębiorstwo i na „wszystkie pozostałe przed­ siębiorstwa”. Komisja decyzją 2007/424/WE z dnia 20 czerwca 2007 r. (4) zaakceptowała zobowiązania cenowe złożone przez dwóch producentów eksportujących, mianowicie Sun Sweet Co., Ltd („Sun Sweet”) i Malee Sampran Public Co., Ltd („Malee”).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 56 z 6.3.1996, s. 159 z 20.6.2007, 260 z 30.9.2008, 159 z 20.6.2007, 1. s. 14. s. 1. s. 42.

(5)

Przedsiębiorstwo zgodziło się również nie obchodzić postanowień zawartych w zobowiązaniu poprzez, między innymi, uczestnictwo w systemie handlowym niosącym ryzyko obejścia zobowiązań.

(6)

(2)

Warunki zobowiązania nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek regularnego i szczegółowego informowania Komisji poprzez kwartalne sprawozdania ze sprzedaży do Wspólnoty Europejskiej produktu objętego postępo­ waniem.

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowią­ zania, przedsiębiorstwo zgodziło się zezwolić na wizyty weryfikacyjne na miejscu, na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i wiarygodności danych zawar­ tych we wspomnianych sprawozdaniach kwartalnych i dostarczenia wszelkich informacji, jakie Komisja uzna za niezbędne.

L 246/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2009

(8)

Ponadto przyjęcie zobowiązania przez Komisję Euro­ pejską jest oparte na zaufaniu i wszelkie działanie, które naruszyłoby zaufanie stanowiące podstawę stosunków z Komisją Europejską, może spowodować natychmiastowe wycofanie zobowiązania.

b) Sprzedaż produktu objętego postępowaniem razem z innymi produktami

(15)

(9)

Ponadto wszelkie zmiany okoliczności, które występo­ wały w czasie przyjęcia zobowiązania i miały wpływ na decyzję o jego przyjęciu, zachodzące w okresie wyko­ nywania zobowiązania, mogą prowadzić do wycofania zobowiązania przez Komisję Europejską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 33 z 200918.9.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.