Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33

Strona 1 z 5
18.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/33

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci oraz art. 28 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 2 maja 2005 r. Unia Europejska (UE) prowadzi misję doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga). Aktualny mandat misji określony jest we wspólnym działaniu 2007/406/WPZiB (1) i wygasa w dniu 30 września 2009 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła w formie kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa swoje poparcie dla procesu transformacji i RSB i prowadzi w DRK misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC), która przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności tego kraju. W dniu 22 grudnia 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1856 (2008), która przedłuża mandat misji MONUC i umożliwia jej udział w wysiłkach mających na celu wsparcie rządu w procesie RSB w ścisłej koordynacji z innymi międzynarodowymi partnerami, a w szczegól­ ności z UE.

(5)

(2)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP) ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w wystosowanym do prezydenta DRK piśmie z dnia 27 lipca 2009 r. wypowiedział się w sprawie dalszego zaangażowania UE. W związku z tym pismem mandat misji powinien zostać dostosowany począwszy od 1 października 2009 r.

UE nieustannie wspierała RSB w DRK - co jest jednym z elementów jej ogólnego zaangażowania, mającego na celu popieranie rozwoju i demokracji w regionie Wiel­ kich Jezior Afrykańskich - dbając o promocję polityki zgodnej z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi i zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania praworządności.

(6)

W dniu 27 lipca 2009 r. Rada zatwierdziła zmodyfiko­ waną ogólną koncepcję kontynuowania misji doradczej i pomocowej w zakresie RSB w DRK.

(3)

Przeprowadzenie wyborów w DRK w 2006 roku w następstwie ratyfikacji w 2005 roku konstytucji trze­ ciej republiki Konga oznaczało koniec procesu transfor­ macji i pozwoliło na sformowanie w 2007 roku rządu, którego program przewiduje w szczególności komple­ ksową reformę sektora bezpieczeństwa, wypracowanie koncepcji krajowej, a także priorytetowe działania refor­ matorskie dotyczące policji, sił zbrojnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie zmienionego planu reformy sił zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC), zatwierdzonego przez prezydenta tego kraju pod koniec maja 2009 roku, świadczy o tym, że władze kongijskie są zainteresowane przyspieszeniem procesu reformy sektora bezpieczeństwa (RSB) w DRK.

(7)

W dniu 15 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/466/WPZiB zmieniające i przedłużające o kolejne 12 miesięcy wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej UE w zakresie RSB, mającej odniesienie do wymiaru spra­ wiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga) (2).

(8)

Należy nadal popierać współdziałanie misji EUPOL DR Konga z misją EUSEC DR Konga.

(1) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 52.

(2) Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 40.

L 246/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2009

(9)

Aby wzmocnić spójność działań UE w DRK, należy zapewnić możliwie najściślejszą koordynację między różnymi podmiotami UE w Kinszasie, a także w Brukseli, w szczególności dzięki odpowiednim uzgod­ nieniom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.