Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

Data ogłoszenia:2009-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 10

L 247/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska (2009/710/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, w szczególności jego art. 27.1,

Na podstawie art. 38 ustawy o Národná banka Slovenska, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. roczne sprawoz­ dania finansowe Národná banka Slovenska podlegają badaniu prowadzonemu zgodnie z art. 27 Statutu Euro­ pejskiego Systemu Banków Centralnych.

(4)

Rada Prezesów EBC zaleciła, aby Rada zatwierdziła wyznaczenie firmy Deloitte Audit s.r.o. na zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska na rok obrachunkowy 2009.

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2009/14 z dnia 25 czerwca 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska (1),

(5)

Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central­ nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys­ temu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależ­ nych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowa­ nych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 1999/70/WE dodaje się punkt w brzmieniu:

(2)

Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydanej zgodnie z art. 122 ust. 2 Trak­ tatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. (2) Słowacja przyjęła wspólną walutę w dniu 1 stycznia 2009 r.

„16. Firma Deloitte Audit s.r.o. zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Národná banka Slovenska w odniesieniu do roku obrachunkowego 2009.”

Artykuł 2 O niniejszej decyzji powiadamia się EBC.

(3) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

(1 )

Dz.U. C 149 z 1.7.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24.

19.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/11

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 13 z 200919.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950) (1)

 • Dz. U. L247 - 12 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 8 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 6 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2009 z dnia 18 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.