Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 13

Strona 1 z 7
19.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/712/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (6), w szczególności jej art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 3,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (7), w szczególności jej art. 5 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 6a akapit trzeci, art. 11 ust. 6 i art. 13 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (2), w szczególności jej art. 4a ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/428/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiającą warunki udziału w takich zawodach (8), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożo­ nego nasienia bydła domowego (3), w szczególności jej art. 5 ust. 3 i art. 9 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającą warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasie­ niem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (9), w szczególności jej art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych mających zastoso­ wanie do zwierząt hodowlanych z gatunku świń (4), w szczególności jej art. 4a akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (10), w szczególności jej art. 4 i art. 6a akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotyczącą owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (5), w szczególności jej art. 5 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 121 z L 206 L 194 L 382 L 153 29.7.1964, s. 1977/64. z 12.8.1977, s. 8. z 22.7.1988, s. 10. z 31.12.1988, s. 36. z 6.6.1989, s. 30.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (11), w szczególności jej art. 8a ust. 6 i art. 8b ust. 5 akapit drugi,

(6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) (11) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 302 z 19.10.1989, s. 1. 224 z 18.8.1990, s. 55. 224 z 18.8.1990, s. 60. 224 z 18.8.1990, s. 62. 303 z 31.10.1990, s. 6. 46 z 19.2.1991, s. 19.

L 247/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2009

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4 lit. b),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 12 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 10 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

 • Dz. U. L247 - 8 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 6 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2009 z dnia 18 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.