Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

Data ogłoszenia:2009-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 3

Strona 1 z 2
19.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek­ tywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (2), po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 15 dyrektywy 2005/32/WE wymogi doty­ czące ekoprojektu nie powinny mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika, wiązać się z nadmiernymi kosztami, mieć znacznego negatywnego wpływu na konkurencyjność sektora oraz powinny być ustanawiane z uwzględnieniem stosownego prawodawstwa Wspólnoty. Ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa stosowania lamp wprowadzanych do obrotu w UE. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (3) (dyrektywa doty­ cząca urządzeń niskiego napięcia) zawiera przepisy doty­ czące promieniowania sprzętu elektrycznego przeznaczo­ nego do użytku przy napięciu między 50 V a 1 000 V dla prądu przemiennego i między 75 V a 1 500 V dla prądu stałego. Wartości graniczne promieniowania UV są określone w stosownych zharmonizowanych normach zarówno w odniesieniu do żarówek halogenowych na napięcie sieciowe, jak i niskonapięciowych (np. 12 V i 24 V) żarówek halogenowych, ale nie w odniesieniu do kompaktowych lamp fluorescencyjnych. Ponadto dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (4) nakłada wymóg zapew­ nienia, aby produkty wprowadzane do obrotu były bezpieczne. Niezbędne jest zapewnienie zgodności między rozporzą­ dzeniem (WE) nr 244/2009 a pozostałymi aktami praw­ nymi Wspólnoty dotyczącymi promieniowania UV bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 244/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE,

(4)

Według danych uzyskanych po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 244/2009 wartość graniczna określona w tabeli 5 rozporządzenia w odniesieniu do promieniowania ultrafioletowego UVC nie może zostać osiągnięta przez żarówki halogenowe bez drugiej bańki lampy (w szcze­ gólności żarówki halogenowe na napięcie sieciowe z trzonkiem G9 i R7, ale również niskonapięciowe żarówki halogenowe). Spowodowałoby to zakaz wpro­ wadzania tych żarówek na rynek wewnętrzny od dnia 1 września 2009 r. Wycofanie żarówek z trzonkami G9 i R7 rozważa się wyłącznie w perspektywie dlugoterminowej, jako że są one szeroko stosowane i obecnie nie istnieją odpo­ wiednie żarówki zastępcze dopasowane do opraw oświet­ leniowych przeznaczonych dla tych żarówek. W motywie 21 rozporządzenia (WE) nr 244/2009 stwierdzono, że zgodnie z wymogami tego rozporzą­ dzenia lampy halogenowe z trzonkiem G9 i R7 mogą przez ograniczony czas pozostać na rynku. W rozporządzeniu nie określono długości tego okresu, jednakże nie zamierzano objąć tych żarówek zakazem wprowadzania na rynek od dnia 1 września 2009 r. w związku z promieniowaniem UVC, jeżeli spełniają one pozostałe wymogi rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 13 z 200919.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950) (1)

 • Dz. U. L247 - 12 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 10 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

 • Dz. U. L247 - 8 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 6 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L247 - 1 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2009 z dnia 18 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.