Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 6

L 247/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 860/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzianych w ust. 1 i 2 art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP), które są częścią regionu Cariforum, oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) na lata 2008 i 2009 (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządko­ wych 09.4220 – 09.4189 – 09.4190 wnioski złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2009 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego mniejszej niż ilość dostępna. W związku z tym należy ustalić w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4189 – 09.4190 całkowitą ilość dostępną w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu przywozowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007,

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1529/2007 otworzyło na rok 2009 roczny kontyngent taryfowy na przywóz 250 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z państw stanowiących część regionu Cariforum (numer porządkowy 09.4220), kontyngent taryfowy na przywóz 25 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189), oraz kontyngent taryfowy na przywóz 10 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzą­ cego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190), oraz ustaliło zarządzanie nimi. Podokres przypadający na wrzesień jest trzecim podokresem dla wymienionych kontyngentów, przewi­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Całkowitą ilość dostępną w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4189 – 09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 155.

19.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/7

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w ramach podokresu obowiązywania kontyngentu wrzesień 2009 r. oraz ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007

Pochodzenie/produkt Numer porządkowy Współczynnik przydziału na podokres wrzesień 2009 r. Całkowite ilości dostępne w podokresie październik 2009 r. (w kg)

Państwa stanowiące część regionu Cariforum (art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007) — kody CN 1006, z wyjątkiem kodu CN 1006 10 10 KTZ (art. 1 ust. 2 lit. a) i b) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1529/2007 — kod CN 1006 a) Antyle Holenderskie i Aruba b) mniej rozwinięte KTZ

09.4220

– (1)

09.4189 09.4190

– (1) – (2)

21 351 500 10 000 000

(1) Ilości wnioskowane są mniejsze niż ilości dostępne lub im równe: wszystkie wnioski mogą zostać zatem przyjęte. (2) Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 247 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 13 z 200919.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950) (1)

 • Dz. U. L247 - 12 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 10 z 200919.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

 • Dz. U. L247 - 8 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L247 - 3 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 200919.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2009 z dnia 18 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.