Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Data ogłoszenia:2009-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1

Strona 1 z 2
29.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

Aby ułatwić udostępnianie wspólnotowych zasobów finansowych na uruchamianie programów operacyjnych oraz projektów wspieranych w ramach tych programów w sposób, który przyspieszy ich realizację oraz wpływ tych inwestycji na gospodarkę, niezbędne jest dostoso­ wanie niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz­ nego oraz Funduszu Spójności (1).

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

Należy zwiększyć możliwość wspierania państw człon­ kowskich przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w przygotowaniu i realizacji programów operacyjnych.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę status EBI i EFI jako instytucji finan­ sowych uznanych na mocy Traktatu, w przypadku gdy organizowane są operacje inżynierii finansowej z ich udziałem, jako funduszy powierniczych, powinno być możliwe bezpośrednie udzielanie im zamówień.

(1)

Bezprecedensowy kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych postawił przed Wspólnotą istotne wyzwania, które wymagają szybkiej reakcji, aby przeciw­ działać konsekwencjom kryzysu dla całej gospodarki oraz, w szczególności, aby wspierać inwestycje w sposób stymulujący wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

(6)

Aby ułatwić korzystanie z instrumentów inżynierii finan­ sowej, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast, należy przewidzieć możliwość uznawania wkładów niepieniężnych na rzecz tworzenia funduszy i udziału w nich za wydatki kwalifikowalne.

(2)

Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 zostały przyjęte z zamiarem dalszego upro­ szczenia programowania oraz zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Fundu­ szem Społecznym oraz Funduszem Spójności, dalszej poprawy ich skuteczności oraz wzmocnienia pomocni­ czości w ich realizacji.

(7)

W celu wspierania przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, należy również uelas­ tycznić warunki odnoszące się do zaliczek wypłacanych w ramach pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Trak­ tatu.

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

L 25/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2009

(8)

Aby przyspieszyć realizację dużych projektów, konieczne jest umożliwienie włączenia wydatków związanych z dużymi projektami, które nie zostały jeszcze przyjęte przez Komisję, do deklaracji wydatków.

przyznanie dotacji rozumianej w tym celu jako bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny na rzecz instytucji finansowej bez zaproszenia do składania wniosków, jeżeli jest to dokonane zgodnie z prawem krajowym pozostającym w zgodności z Traktatem.”;

(9)

Aby zwiększyć zasoby finansowe dostępne państwom członkowskim, a tym samym aby móc szybko urucha­ miać programy operacyjne w kontekście kryzysu, należy zmienić przepisy odnoszące się do płatności zaliczkowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 40 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 38 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 36 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 35 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 33 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 28 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (1)

 • Dz. U. L25 - 23 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1)

 • Dz. U. L25 - 18 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (1)

 • Dz. U. L25 - 17 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

 • Dz. U. L25 - 16 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L25 - 14 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L25 - 9 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L25 - 6 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L25 - 4 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.