Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2009-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 14

Strona 1 z 2
L 25/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto­ sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 paździer­ nika 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Protokół 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (3) oraz Protokół 3 do Porozu­ mienia EOG (4) określają zasady handlu niektórymi towa­ rami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi między Umawiającymi się Stronami. Protokół 3 do Porozumienia EOG zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 (5) przewiduje zerową stawkę celną dla niektórych wód zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aroma­ tyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, i niektórych pozostałych napojów bezalkoholowych zawierających cukier, objętych kodem CN ex 2202 90 10. Zerowa stawka celna na wody i inne napoje, o których mowa, została tymczasowo zawieszona w stosunku do Norwegii na mocy Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspól­ notą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (6), dalej zwanej „Umową”, zatwierdzonej decyzją Rady 2004/859/WE. Zgodnie z pkt IV uzgodnionego Proto­ kołu do Umowy powinno się zezwolić na bezcłowy

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 318 z 20.12.1993, s. 18. 370 z 17.12.2004, s. 70. 171 z 27.6.1973, s. 2. 22 z 24.1.2002, s. 34. 342 z 18.11.2004, s. 30. 370 z 17.12.2004, s. 72.

przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10 pochodzących z Norwegii tylko w granicach kontyngentu bezcłowego, podczas gdy cło należy zapłacić za przywóz towarów przekraczający przydzielony kontyngent.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 93/2008 (7) wycofano tymczasowe zawieszenie systemu zwolnienia z opłat celnych na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty Euro­ pejskiej niektórych towarów sklasyfikowanych w ramach kodów CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10 pochodzących z Norwegii.

(5)

(1)

Konieczne jest otwarcie kontyngentu taryfowego na rok 2009 na napoje bezalkoholowe, o których mowa. Ostatni kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz wspomnianych produktów został otwarty rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 1795/2006 (8). Na rok 2008 kontyngentu taryfowego nie otwarto. Wielkość kontyn­ gentu na rok 2009 powinna być utrzymana bez zmian w stosunku do wielkości na rok 2007.

(6)

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (9) określa zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić zarządzanie kontyngentem taryfowym otwartym na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tymi zasadami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 40 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 38 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 36 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 35 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 33 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 28 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (1)

 • Dz. U. L25 - 23 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1)

 • Dz. U. L25 - 18 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (1)

 • Dz. U. L25 - 17 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

 • Dz. U. L25 - 16 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L25 - 9 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L25 - 6 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L25 - 4 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 1 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.