Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1)

Data ogłoszenia:2009-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 23

Strona 1 z 6
29.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/78/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szania równowagi aktualnej struktury instytucjonalnej ani zmniejszania odpowiedzialności organów nadzoru (4).

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na posiedzeniu w dniach 13–14 marca 2008 r. Rada Europejska wezwała do szybkiej poprawy działania komi­ tetów organów nadzoru (5). W dniu 14 maja 2008 r. (6) Rada wezwała Komisję do przeprowadzenia przeglądu decyzji Komisji w sprawie utworzenia komitetów organów nadzoru, w celu zapew­ nienia spójności i konsekwencji w zakresie mandatów i zadań tych komitetów oraz zwiększenia ich udziału we współpracy i konwergencji w dziedzinie nadzoru. Rada stwierdziła, że komitetom organów nadzoru należy powierzyć konkretne zadania, których realizacja przy­ czyni się do poprawy współpracy i konwergencji w dziedzinie nadzoru oraz zwiększenia roli tych komi­ tetów w ocenie zagrożeń dla stabilności systemu finan­ sowego. Należy zatem stworzyć w tym względzie wzmocnione ramy prawne dotyczące roli i zadań Komi­ tetu. Skład Komitetu powinien odzwierciedlać organizację nadzoru bankowego i uwzględniać rolę banków central­ nych w odniesieniu do ogólnej stabilności sektora banko­ wego na poziomie krajowym i wspólnotowym. Należy jednoznacznie określić, jakie prawa przysługują poszcze­ gólnym kategoriom członków. W szczególności prze­ wodniczenie i prawa głosu powinny być zarezerwowane dla właściwych organów nadzoru każdego państwa członkowskiego. Udział w poufnych obradach dotyczą­ cych poszczególnych instytucji nadzorowanych powi­ nien, w odpowiednim przypadku, zostać ograniczony do właściwych organów nadzoru i do banków central­ nych, którym powierzono szczególne obowiązki opera­ cyjne w zakresie nadzoru nad tymi instytucjami nadzo­ rowanymi. Komitet powinien pełnić rolę niezależnej grupy doradczej Komisji w dziedzinie nadzoru nad sektorem bankowości. Mandat Komitetu powinien obejmować nadzór nad konglomeratami finansowymi. Aby uniknąć powielania zadań, przeciwdziałać niespójnościom, zapewnić Komite­ towi dostęp do aktualnych informacji oraz umożliwić wymianę informacji, współpraca z Komitetem Europej­ skich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w zakresie nadzoru nad konglomeratami finansowymi powinna odbywać się w ramach Wspólnego Komitetu ds. Konglo­ meratów Finansowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W ramach tak zwanej procedury Lamfalussy’ego Komisja przyjęła decyzję 2004/5/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1) (zwany dalej „Komitetem”). Komitet rozpoczął prace z dniem 1 stycznia 2004 r., pełniąc rolę niezależnej instytucji ułatwiającej refleksję i wymianę opinii oraz udzielającej Komisji porad w zakresie regulacji sektora bankowego i nadzoru nad nim.

(2)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmienia­ jącej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (2) w 2007 r. Komisja przeprowadziła prze­ gląd procedury Lamfalussy’ego i przedstawiła swoją ocenę w komunikacie z dnia 20 listopada 2007 r., zaty­ tułowanym „Przegląd procedury Lamfalussy’ego. Wzmoc­ nienie konwergencji w zakresie nadzoru” (3).

(7)

(3)

Komisja podkreśliła w tym komunikacie znaczenie Komi­ tetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych, Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego oraz Komitetu Europej­ skich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanych dalej „komitetami organów nadzoru”) na coraz bardziej zintegrowanym europejskim rynku finansowym. Uznano, iż konieczne jest ustalenie jasnych ram działalności tych komitetów w obszarze konwergencji i współpracy w zakresie nadzoru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 40 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 38 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 36 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 35 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 33 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 28 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (1)

 • Dz. U. L25 - 18 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (1)

 • Dz. U. L25 - 17 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

 • Dz. U. L25 - 16 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L25 - 14 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L25 - 9 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L25 - 6 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L25 - 4 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 1 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.