Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2009/2010

Data ogłoszenia:2009-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 3

25.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 877/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2009/2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 143 w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

rządzenia (WE) nr 951/2006. W odniesieniu do cukru surowego stosuje się metodę opartą o współczynniki korygujące określoną w wymienionym ustępie lit. b). W przypadku wystąpienia różnicy między ceną progową danego produktu i jego ceną reprezentatywną, należy ustalić dodatkowe należności celne przywozowe, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Należy ustalić ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne przywozowe dla omawianych produktów, zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2) stanowi, że ceny przywozowe cif cukru białego oraz cukru surowego uznaje się za „ceny reprezentatywne”. Ceny te ustala się według jakości stan­ dardowej określonej odpowiednio w pkt II oraz pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 24 rozpo­ rządzenia (WE) nr 951/2006, przy ustalaniu wymienio­ nych cen reprezentatywnych należy uwzględnić wszystkie informacje zawarte w art. 23 tego rozporzą­ dzenia. Przy korekcie cen obowiązujących w przypadku niestan­ dardowej jakości w odniesieniu do przyjętego poziomu cen oferowanych dla cukru białego stosuje się premie lub obniżki, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) rozpo­

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie 1 października 2009 r. wchodzi w życie z dniem

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

L 253/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2009

ZAŁĄCZNIK Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne przywozowe dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów określonych kodem CN 1702 90 99 obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

(w EUR) Kod CN Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1) 1701 11 90 (1) 1701 12 10 (1) 1701 12 90 (1) 1701 91 00 (2) 1701 99 10 (2) 1701 99 90 (2) 1702 90 95 (3)

(1) Odnosi się do z 16.11.2007, (2) Odnosi się do (3) Odnosi się do

35,59 35,59 35,59 35,59 39,49 39,49 39,49 0,39

0,61 4,23 0,47 3,93 5,62 2,49 2,49 0,29

jakości standardowej określonej w pkt. III załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 s. 1). jakości standardowej określonej w pkt. II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 17 z 200925.9.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/717/WPZiB z dnia 24 września 2009 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L253 - 8 z 200925.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

 • Dz. U. L253 - 7 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L253 - 5 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L253 - 1 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.