Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 5

25.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku wystąpienia różnicy między ceną progową danego produktu a jego ceną reprezentatywną, należy ustalić dodatkowe należności celne przywozowe, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. W razie zawieszenia należności przywozowych zgodnie z art. 40 rozporzą­ dzenia (WE) nr 951/2006, należy ustalić specjalne kwoty tych należności. Należy ustalić ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne przywozowe dla omawianych produktów, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2) stanowi, że ceny przywozowe cif melasy uznaje się za „ceny reprezentatywne”. Ceny te ustala się w odniesieniu do jakości standardowej okre­ ślonej w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006. Przy ustalaniu cen reprezentatywnych należy uwzględnić wszystkie informacje określone w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, z wyjątkiem przypadków określo­ nych w art. 30 wymienionego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zastosować metodę okre­ śloną w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. W przypadku korekty cen nieodnoszących się do jakości standardowej, ceny te należy, w zależności od jakości oferowanej melasy, zwiększyć lub pomniejszyć zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie 1 października 2009 r. wchodzi w życie z dniem

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

L 253/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2009

ZAŁĄCZNIK Reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

(w EUR) Kwota dodatkowej Kwota ceny reprezentatywnej należności za 100 kg netto za 100 kg netto produktu produktu Kwota należności przywozowej stosowana przy zawieszeniu, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, za 100 kg netto produktu (1)

Kod CN

1703 10 00 (2) 1703 90 00 (2)

12,98 8,37

— —

0 0

(1) Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 stawkę celną w ramach wspólnej taryfy celnej ustaloną dla tych produktów. (2) Stawka dla jakości standardowej określonej w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 17 z 200925.9.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/717/WPZiB z dnia 24 września 2009 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L253 - 8 z 200925.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

 • Dz. U. L253 - 7 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L253 - 3 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L253 - 1 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.