Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

Data ogłoszenia:2009-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 8

Strona 1 z 10
L 253/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2009

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 716/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

W globalnej gospodarce konieczne jest również zbliżenie standardów obowiązujących w ramach poszczególnych jurysdykcji oraz opracowanie standardów międzynarodo­ wych w ramach przejrzystego i uwzględniającego odpo­ wiedzialność demokratyczną procesu. W związku z tym ważne jest, aby Wspólnota uczestniczyła w międzynarodowym procesie normalizacyjnym w odniesieniu do rynków finansowych. Aby zapewnić uwzględnienie interesów Wspólnoty, a także wysoką jakość standardów międzynarodowych oraz ich zgodność z prawem wspólnotowym, konieczna jest właściwa repre­ zentacja interesów Wspólnoty w tym międzynarodowym procesie normalizacyjnym.

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europej­ skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(4)

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Sektor usług finansowych stanowi kluczowy element rynku wewnętrznego, który ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania europejskiej gospodarki i zapewnienia jej konkurencyjności w świecie. Zdrowy i dynamiczny sektor finansowy wymaga solidnych ram regulacyjnych i nadzorczych, pozwalających na spro­ stanie wymaganiom coraz bardziej zintegrowanych rynków finansowych we Wspólnocie.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (3) (rozporządzenie w sprawie MSR) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finan­ sowej (MSSF) powinny zostać włączone do prawa wspól­ notowego, które ma być stosowane przez spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulo­ wanym we Wspólnocie, pod warunkiem że MSSF speł­ niają kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie MSR. MSSF odgrywają zatem zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a Wspólnota ma bezpośredni interes w zapewnieniu, aby procedury opracowywania i przyjmowania MSSF prowadziły do uzyskania takich standardów rachunkowości, które odpo­ wiadają wymogom ram prawnych rynku wewnętrznego.

(2)

Rozwijający się od 2007 r. kryzys na rynkach finanso­ wych sprawił, że nadzór nad instytucjami finansowymi i kwestia sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych znalazły się w centrum uwagi polityki wspólnotowej, która przewiduje konieczność zapewnienia dobrze funkcjonujących wspólnych ram dla rynku wewnętrznego.

(5)

(1) Opinia z dnia 25 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r.

MSSF są publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), a dotyczące ich interpretacje wydawane są przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), tj. przez dwa organy Fundacji Komitetu Międzynarodo­ wych Standardów Rachunkowości (IASCF). Ważne jest zatem, aby ustanowić odpowiednie narzędzia finanso­ wania IASCF.

(3) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

25.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/9

(6)

W 2001 r. europejskie organizacje zaangażowane w procesy sprawozdawczości finansowej, zrzeszające emitentów papierów wartościowych, inwestorów oraz przedstawicieli zawodów księgowych, utworzyły Euro­ pejską Grupę Doradczą ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 17 z 200925.9.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/717/WPZiB z dnia 24 września 2009 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L253 - 7 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L253 - 5 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L253 - 3 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L253 - 1 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.