Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 10

Strona 1 z 25
L 254/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

(WE) nr 941/2008 i zastąpić je nowym rozporządzeniem ustanawiającym formę i treść informacji rachunkowych na ten rok budżetowy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płat­ niczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (2) stanowi, że należy usta­ nowić formę i treść informacji rachunkowych określo­ nych w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz sposób przekazywania ich Komisji. Forma i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również w celu monitorowania i prognozowania, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 941/2008 (3). Załączników do rozporządzenia (WE) nr 941/2008 nie można stosować zgodnie z ich celem w roku budże­ towym 2010. Należy zatem uchylić rozporządzenie

Artykuł 1 Formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (tabela X), załączniku II (Specyfikacja techniczna dotycząca transferu plików komputerowych do EFRG i EFRROW), załączniku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów w budżecie EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 941/2008 traci moc z dniem 16 października 2009 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2009 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90. (3) Dz.U. L 258 z 26.9.2008, s. 3.

26.9.2009

ZAŁĄCZNIK I TABELA X Rok budżetowy 2010

F105C F106A F202A F106B F202C F222C F105B F202B F222B F100 F101 F103 F105 F106 F107 F108 F109 F110 F200 F201 F205 F207 F211 F212 F213 F214 F217 F218 F220 F221 F300 F301 F304 2009 2010 A↓ F300B

PL

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020402 05020402 05020402 05020402 05020499 05020501

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

1000 1001 1003 1011 1012 1013 1014 1021 1022 1090 1850 1851 1852 1853 1854 0000 1890 3000 3010 3011 3012 3013 3014 3100 3110 3112 3113 3119 0000 1100

X X X

X X X

X X X

X X X

A A A

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X A

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X X

X X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A A A A X X X X X X A A A A A A

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X

L 254/11

L 254/12

F508A

F509A

F519C

F508B

F519B

F701

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F510

F511

F515

F517

F518

F519

F520

F521

F522

F523

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020402 05020402 05020402 05020402 05020499 05020501

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

1000 1001 1003 1011 1012 1013 1014 1021 1022 1090 1850 1851 1852 1853 1854 0000 1890 3000 3010 3011 3012 3013 3014 3100 3110 3112 3113 3119 0000 1100

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

F703

2009

2010

A↓

F602B

PL

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

26.9.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 106 z 200926.9.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 80 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 7 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 1 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.