Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 106

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 106

L 254/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej A. Pismo wystosowane przez Wspólnotę Europejską Genewa, dnia 16 września 2009 r. Szanowny Panie! W następstwie negocjacji na mocy art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. (GATT) odnoszących się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich procesu przystąpienia do Unii Europejskiej, Wspólnota Europejska i Brazylia uzgadniają, co następuje: Wspólnota Europejska wprowadzi do swojej listy w odniesieniu do obszaru celnego UE-27 następujące zmiany: Uwzględni na liście koncesyjnej UE-27 koncesje zawarte na liście koncesyjnej UE-25. W pozycjach 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 oraz 0206 2991 powiększy o 5 000 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym „mięsa z bydła, wysokiej jakości, bez kości, świeżego, schłodzonego lub zamrożonego”, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 20 %. W pozycji 0202 3090 powiększy o 9 000 ton (erga omnes) kontyngent taryfowy WE dotyczący „mięsa z bydła, zamrożonego”, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 20 % lub 20 % + 45 % kwotowej stawki celnej. W pozycji 0207 1410 powiększy o 2 500 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE doty­ czącym kawałków z ptactwa gatunku Gallus domesticus, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 0 %. W pozycji 0207 2710 stworzy dla Brazylii przydział krajowy w wysokości 2 500 ton w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym kawałków z indyków, zamrożonych, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 0 %. W pozycji 1701 1110 powiększy o 300 000 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE doty­ czącym surowego cukru trzcinowego do rafinacji, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 98 EUR/t. W pozycji 1701 1110 powiększy o 250 000 ton (erga omnes) kontyngent taryfowy WE dotyczący surowego cukru trzcinowego do rafinacji, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wyno­ szącej 98 EUR/t. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie nie później niż dwa miesiące od daty podpisania pisma przez władze Brazylii. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

26.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/107

B. Pismo władz Brazylii Genewa, dnia 16 września 2009 r. Szanowny Panie! W nawiązaniu do Pańskiego listu o następującej treści: „W następstwie negocjacji na mocy art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. (GATT) odnoszących się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich procesu przystąpienia do Unii Europejskiej, Wspólnota Europejska i Brazylia uzgadniają, co następuje: Wspólnota Europejska wprowadzi do swojej listy w odniesieniu do obszaru celnego UE-27 następujące zmiany: Uwzględni na liście koncesyjnej UE-27 koncesje zawarte na liście koncesyjnej UE-25. W pozycjach 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 oraz 0206 2991 powiększy o 5 000 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym »mięsa z bydła, wysokiej jakości, bez kości, świeżego, schłodzonego lub zamrożonego«, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 20 %. W pozycji 0202 3090 powiększy o 9 000 ton (erga omnes) kontyngent taryfowy WE dotyczący »mięsa z bydła, zamrożonego«, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 20 % lub 20 % + 45 % kwotowej stawki celnej. W pozycji 0207 1410 powiększy o 2 500 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym kawałków z ptactwa gatunku Gallus domesticus, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 0 %. W pozycji 0207 2710 stworzy dla Brazylii przydział krajowy w wysokości 2 500 ton w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym kawałków z indyków, zamrożonych, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 0 %. W pozycji 1701 1110 powiększy o 300 000 ton przydział Brazylii w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym surowego cukru trzcinowego do rafinacji, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 98 EUR/t. W pozycji 1701 1110 powiększy o 250 000 ton (erga omnes) kontyngent taryfowy WE dotyczący surowego cukru trzcinowego do rafinacji, przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 98 EUR/t. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie nie później niż dwa miesiące od daty podpisania pisma przez władze Brazylii.” Niniejszym mam zaszczyt potwierdzić zgodę mojego rządu. W imieniu Brazylii

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 106 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 80 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L254 - 10 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 7 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 1 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.