Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 58

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 58

Strona 1 z 6
L 254/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dostarczonego wcześniej do LRW jako próbka referen­ cyjna danego dodatku paszowego.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 21 akapit trzeci,

(7)

Doświadczenie pokazuje, że należy ustanowić różne stawki opłat zależnie od rodzaju wniosku, uwzględniając w szczególności potrzebę dostarczenia nowych próbek referencyjnych oraz ponownego przeprowadzenia ocen metody analizy już dopuszczonego dodatku paszowego. Ponadto istnieją metody wieloanalitowe oparte o zdefiniowane zasady, mające zastosowanie do pojedyn­ czego lub jednoczesnego oznaczania jednej lub wielu substancji lub środków w określonych matrycach zdefi­ niowanych w zakresie metody. Doświadczenie pokazuje, że można przeprowadzić ocenę tych metod analizy dla podobnych dodatków paszowych w grupach, jeżeli te metody analizy są podobne, a w szczególności jeżeli są to metody wieloanalitowe. Wiele już dopuszczonych dodatków paszowych, które mają zostać poddane ponownej ocenie zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, może być przedmiotem ponownego wniosku składanego jednocześnie w jednorodnych grupach, jeżeli dodatki te należą do tej samej kategorii, grupy funkcjonalnej i niższej jednostki klasyfikacji, jeżeli dotyczy, oraz jeżeli stosowane w ich przypadku metody analizy to metody wieloanalitowe. Substancje sklasyfikowane w grupie „chemicznie zdefi­ niowane substancje aromatyzujące”, znajdujące się we wspólnotowym rejestrze dodatków paszowych, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i przypisane do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące” to grupa dodatków paszowych stanowiąca obecnie niemal dwie trzecie wszystkich wpisów do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych. Chemicznie zdefiniowane substancje aromatyzujące mają zostać poddane ponownej ocenie zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 i dlatego mogą odpowiadać za znaczny nakład pracy w tym procesie. Chemicznie zdefiniowane substancje aromatyzujące stanowią także jednorodną grupę dodatków paszowych pod względem warunków zezwolenia oraz oceny bezpieczeństwa, przeprowadzanej zgodnie ze szczególnymi wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parla­ mentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszo­ wych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (3). Metody analizy stosowane w przypadku wielu z tych chemicznie zdefiniowanych substancji aromatyzujących mogą należeć do metod wieloanalitowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 ustanawia wspól­ notową procedurę zezwalania na wprowadzanie do obrotu i stosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Przewiduje ono, że każdy, kto ubiega się o uzyskanie zezwolenia na dodatki paszowe lub na nowe stosowanie dodatków paszowych, składa wniosek zgodnie z tym rozporządzeniem. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 (2) ustanawia szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w zakresie wniosków o zezwolenie na dodatek paszowy lub na nowe zastosowanie dodatku paszowego oraz zadań i obowiązków wspólnotowego laboratorium referencyjnego (LRW).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 106 z 200926.9.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 80 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 10 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 7 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 1 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.