Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 7

26.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ilości określonych w porozumieniu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację podaży na rynkach zewnętrznych, wyniki przyznania dostępnych ilości w czerwcu 2009 r. oraz potrzeby przemysłu przetwórczego w zakresie planowania swojej działalności, stosowne jest wyznaczenie tego drugiego terminu na pierwszy kwartał 2010 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierającego kontyngent tary­ fowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyn­ gentem (2) otwarto roczny kontyngent taryfowy w wysokości 54 703 ton na przywóz ekwiwalentu mrożonej wołowiny z kością objętej kodami CN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 lub 0206 29 91 przeznaczonej do wytwarzania produktów A i produktów B określonych w art. 2, z uwzględnieniem podziału określonego w art. 3 wymie­ nionego rozporządzenia. Porozumienie w formie wymiany listów między Wspól­ notą Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. (GATT) odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach ich procesu przystąpienia do Unii Europejskiej (3) (zwane dalej „porozumieniem”), zatwierdzone decyzją Rady 2009/718/WE (4), przewiduje zwiększenie kontyngentu taryfowego otwartego w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 o 9 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 30 90. Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 października 2009 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 412/2008. Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 412/2008 stanowi, że wnioski o uprawnienia do przywozu związane z wytwarzaniem produktów A lub produktów B składa się nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli dnia 8 czerwca poprze­ dzającego roczny okres obowiązywania kontyngentu taryfowego na przywóz. W przypadku okresu przywozu 2009/2010 należy wyznaczyć drugi termin składania wniosków o uprawnienia do przywozu dla dodatkowych

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7. Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego. Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 412/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 liczbę ton „54 703” zastępuje się liczbą „63 703”; 2) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Całkowita ilość, o której mowa w art. 1, jest podzie­ lona na dwie ilości: a) 50 000 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwarzania produktów A; b) 13 703 tony mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwarzania produktów B.”. Artykuł 2 1. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 412/2008, na okres przywozu 2009/2010 można składać nowe lub dodatkowe wnioski o uprawnienia przywo­ zowe związane z wytwarzaniem produktów A lub produktów B nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli dnia 8 stycznia 2010 r. 2. 2. Dostępne ilości przywozowe dla nowych lub dodatko­ wych wniosków, o których mowa w ust. 1, wynoszą: a) 7 000 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwa­ rzania produktów A; b) 2 000 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do wytwa­ rzania produktów B. 3. Artykuł 6 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 7 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian do wniosków o uprawnienia do przywozu, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

(2)

(3)

(4)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 254/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

Jednak podmioty gospodarcze, które przedstawiły zadowalające dla właściwych organów krajowych dowody wypełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 na okres określony we wniosku o uprawnienia do przywozu upływający dnia 8 czerwca 2009 r., są zwolnione z obowiązku przedstawiania takich dowodów w przypadku składania wniosku o dodatkowe uprawnienia do przywozu dotyczące ilości, o których mowa w ust. 2. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 106 z 200926.9.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 80 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L254 - 10 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 1 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.