Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 80

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 80

L 254/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1385/2007. Ponieważ w momencie wejścia w życie porozumienia okres składania wniosków w odniesieniu do czwartego podokresu obwiązywania kontyngentu dla roku 2009 będzie zakończony, należy przewidzieć dodatkowy okres składania wniosków w odniesieniu do ilości, które dodaje się do obowiązujących kontyngentów. Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia wejścia w życie porozumienia z Brazylią. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektó­ rymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, psze­ nicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozosta­ łości (2), w szczególności jego art. 7, uwzględniając decyzję Rady 2009/718/WE (3) w sprawie podpi­ sania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią, w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 w odniesieniu do czwartego podokresu 2009 r. dla grup 1 i 4 otwiera się drugi okres składania wniosków od dnia 1 do 5 października. Dla każdej z tych grup do ilości dostępnych po pierwszym okresie składania wniosków dodaje się 625 ton w odniesieniu do czwartego podokresu 2009 r. W ramach grupy 1 wnioski o uprawnienia do przywozu muszą dotyczyć co najmniej 10 ton i maksymalnie 298,3 ton, nato­ miast w ramach grupy 4 co najmniej 10 ton i maksymalnie 107,5 ton. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r. Jednak art. 1 stosuje się od roku kontyngentowego 2010.

Kontyngenty taryfowe z grup nr 1 i 4, określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1385/2007 (4), oznaczone odpowiednio numerami porządkowymi 09.4410 oraz 09.4420 i objęte kodami CN 0207 14 10 (zamrożone kawałki z kurczaków) oraz 0207 27 10 (zamrożone kawałki z indyków), zostały specjalnie przyznane Brazylii. Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią, zawarte w ramach negocjacji na mocy art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (5), przyjęte decyzją Rady 2009/718/WE, prze­ widuje roczny kontyngent taryfowy na przywóz mięsa z drobiu w wysokości 2 500 ton w odniesieniu do niektórych mrożonych kawałków z kurczaków (kod CN 0207 14 10) oraz kontyngent taryfowy na przywóz mięsa z indyków w wysokości 2 500 ton w odniesieniu do niektórych mrożonych kawałków z indyków (kod CN 0207 27 10), po stawce zerowej. Porozumienie to wejdzie w życie dnia 1 października 2009 r. Należy dodać te ilości do kontyngentów z grup numer 1 i 4.

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 91 z 8.4.1994, s. 1. Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47. Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

26.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/81

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I OBNIŻKA STAWKI CELNEJ USTALONA NA 100 % Kurczak

(w tonach) Państwo Numer grupy Numer porządkowy Kod CN Ilości roczne

Brazylia

1

09.4410

0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70

11 932

Tajlandia

2

09.4411

5 100

Inne

3

09.4412

3 300

Indyk

(w tonach) Państwo Numer grupy Numer porządkowy Kod CN Ilości roczne

Brazylia

4

09.4420

0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80

4 300

Inne

5

09.4421

700

Erga omnes

6

09.4422

2 485”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 106 z 200926.9.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L254 - 10 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 7 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 1 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.