Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 3

Strona 3 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/17

2010

2011

2012

Chlorotalonil Chloroprofam (chloroprofam i 3-chloroanilina wyrażone jako chloroprofam (zob. uwaga poniżej)) Chloropiryfos Chloropiryfos metylowy Klofentezyna (suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna) Chlotianidyna Cyflutryna (cyflutryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) Cypermetryna (cypermetryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) Cyprokonazol (*) Cyprodynil DDT (suma p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE i p,p′-DDD (TDE) wyrażona jako DDT) Deltametryna (cis-deltametryna) Diazinon Dichlofluanid Dichlorfos Dichloran Dikofol (suma izomerów p, p′ i o,p′) Dieldryna (aldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldryna) Difenokonazol Dimetoat (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) Dimetoat Ometoat Dimetomorf Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (*) Difenyloamina Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) Endryna Epoksykonazol Etefon (*) Etion Etofenproks (F) (*)

(c) (c) (c) (e) (c) (e) (c) (c) (c) (e) (c) (e) (c) (c) (e) (c) (e) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (e) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (f) (a) (f) (a) (a) (a) (f) (a) (f) (a) (a) (f) (a) (f) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (f) (a) (a) (a) (a)

(b) (b) (b) (d) (b) (d) (b) (b) (b) (d) (b) (d) (b) (b) (d) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (d) (b) (b) (b) (b)

L 256/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

2010

2011

2012

Etoprofos (*) Fenamifos (suma fenamifosu oraz jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fena­ mifos) (*) Fenarymol Fenazachina Tlenek fenbutacyny (F) (*) Fenbukonazol (*) Fenheksamid Fenitrotion Fenoksykarb Fenpropatryna (*) Fenpropimorf Fention (suma fentionu i jego analogu tlenowego, ich sulfotlenków i sulfonu wyra­ żona jako fention) Fenwalerat/esfenwalerat (suma) (suma izomerów RS/SR i RR/SS) Fipronil (suma fipronilu i metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) Fluazyfop (Fluazyfop i sprzężony)))) (*) Fludioksonil Flufenoksuron Fluchinkonazol (*) Flusilazol Flutriafol (*) Folpet Formetanat (suma formetanatu i jego soli wyrażona jako chlorowodorek formetanatu) Fostiazat (*) Glyfosat (***) Haloksyfop, w tym haloksyfop-R (ester metylowy haloksyfopu-R, haloksyfop-R i koniugaty haloksyfopu-R wyrażone jako haloksyfop-R) (F) (R) (*) HCB Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor) Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer alfa Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer beta Heksachlorocykloheksan (HCH), (izomer gamma) (lindan) Heksakonazol Heksytiazoks (fluazyfop-P-butylowy (kwas fluazyfopowy (wolny

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (e) (e) (e) (e) (c) (c)

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (f) (f) (f) (f) (a) (a)

(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (d) (d) (d) (d) (b) (b)

29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/19

2010

2011

2012

Imazalil Imidachlopryd Indoksakarb (indoksakarb jako suma izomerów S i R) Iprodion Iprowalikarb Krezoksym metylowy Lambda-cyhalotryna (lambda-cyhalotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składo­ wych (suma izomerów)) Linuron Lufenuron Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation) Grupa manebu (suma wyrażona jako CS2: maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram, ziram) Mepanipyrim i jego metabolit (2-anilino-4-(2-hydroksypropyl)-6-metylopyrimidyna wyrażone jako mepanipyrim Mepikwat (**) Metalaksyl (metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych włącznie z metalaksylem-M (suma izomerów)) Metkonazol (*) Metamidofos Metydation Metiokarb (suma metiokarbu, sulfotlenku metiokarbu i sulfonu metiokarbu wyrażona jako metiokarb) Metomyl (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) Metoksyfenozyd Monokrotofos Myklobutanil Oksadiksyl Oksamyl Oksydemeton metylowy (suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu deme­ tonu wyrażona jako oksydemeton metylowy) Paklobutrazol (*) Paration Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) Pencykuron Penkonazol

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (e) (c) (c)

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (f) (a) (a)

(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b)

(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (d) (b) (b)

L 256/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 38 z 200929.9.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 29 z 31.1.2009) (1)

 • Dz. U. L256 - 35 z 200929.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979) (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L256 - 30 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2009 z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia dla produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

 • Dz. U. L256 - 28 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L256 - 26 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

 • Dz. U. L256 - 23 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044), jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kurcząt utrzymywanych na nioski, indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L256 - 12 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące pozwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

 • Dz. U. L256 - 10 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

 • Dz. U. L256 - 6 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.) (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2009 z dnia 23 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L256 - 1 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.