Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 4

Strona 4 z 4

2010

2011

2012

Pendimetalina Permetryna (suma permetryny cis- i trans-) Fentoat (*) Fosalon Fosmet (fosmet i fosmet oksonowy wyrażone jako fosmet) Foksym (*) Pyraklostrobina (F) Pirymikarb (suma pirymikarbu i demetylopirymikarbu wyrażona jako pirymikarb) Pirymifos metylowy Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trichlorofenolową wyrażona jako prochloraz) Procymidon Profenofos Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (*) Propargit Propikonazol Propyzamid Protiokonazol (protiokonazol-destio) (*) Pyrazofos Piretryny (*) Pirydaben Pirymetanil Piryproksyfen Chinoksyfen Kwintocen (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) Resmetryna (suma izomerów) (*) Spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D wyrażona jako spinosad) Spiroksamina Tau-fluwalinat Tebukonazol Tebufenozyd Tebufenpyrad Teknazen (*) Teflubenzuron Teflutryna (*)

(c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c)

(a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a)

(b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (e) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b)

29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/21

2010

2011

2012

Tetrakonazol Tetradifon Tiabendazol Tiametoksam (suma tiametoksamu i klotianidyny wyrażona jako tiametoksam) Tiaklopryd Tiofanat metylowy Tolklofos metylowy Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolil­ fluanid) Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu) Triazofos Trichlorfon (*) Trifloksystrobina Triflumuron (F) (*) Trifluralina Tritikonazol (*) Winklozolina (suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina) Zoksamid (*)

(a)

(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b)

Fasola (świeża lub mrożona, bez strąków), marchew, ogórki, pomarańcze lub mandarynki, gruszki, ziemniaki, ryż i szpinak (świeży lub mrożony). (b) Bakłażany, banany, kalafior, winogrona stołowe, sok pomarańczowy (1), groch (świeży/mrożony, bez strąków), papryka (słodka) i pszenica. (c) Jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, pomidory, brzoskwinie (włącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami); żyto lub owies zwyczajny i truskawki. (d) Masło, jaja. (e) Mleko, mięso ze świń. (f) Mięso drobiowe, wątroba (bydło i inne przeżuwacze, świnie i drób). (F) Rozpuszczalne w tłuszczach. (*) Do poddania dobrowolnej analizie w 2010 r. Decyzja o niepoddawaniu analizie musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego. Uwaga na temat jonu bromkowego. Obowiązkowa analiza pod kątem obecności jonu bromkowego dotyczy sałaty i pomidorów w 2010 r., ryżu i szpinaku w 2011 r. oraz słodkiej papryki w 2012 r.; analiza dobrowolna dotyczy pozostałych produktów przewidzianych na każdy rok. Decyzja o niepoddawaniu analizie któregokolwiek z przewidzianych produktów musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego. Amitraz zostanie poddany analizie jedynie w gruszkach w 2010 r. Definicja pozostałości chloroprofamu w odniesieniu do ziemniaków (wyłącznie chloroprofam) musi zostać uwzględniona w 2011 r. (**) Chlormekwat i mepikwat muszą zostać poddane analizie w zbożach (z wyjątkiem ryżu) i w gruszkach. (***) Tylko zboża.

(1) W przypadku soku pomarańczowego państwa członkowskie wyszczególniają źródło (koncentraty lub świeże owoce).

L 256/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

ZAŁĄCZNIK II Liczba próbek każdego produktu do pobrania i poddania analizie przez każde państwo członkowskie.

Państwo członkowskie Próbki

BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 93 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 45 66 12 (*) 15 (**) 65 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 17 12 (*) 15 (**) 45 12 (*) 15 (**) 17 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 12 (*) 15 (**) 66

(*) Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pojedynczych pozostałości. (**) Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów (typu multi-residue).

CAŁKOWITA MINIMALNA LICZBA PRÓBEK: 642

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 14 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 38 z 200929.9.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 29 z 31.1.2009) (1)

 • Dz. U. L256 - 35 z 200929.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979) (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L256 - 30 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2009 z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia dla produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

 • Dz. U. L256 - 28 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L256 - 26 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

 • Dz. U. L256 - 23 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044), jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kurcząt utrzymywanych na nioski, indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L256 - 12 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące pozwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

 • Dz. U. L256 - 10 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

 • Dz. U. L256 - 6 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.) (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2009 z dnia 23 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L256 - 1 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.