Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 31

Strona 1 z 5
29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnio­ nych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej (konsorcja) (1), w szczególności jego art. 1,

z dnia 22 grudnia 1986 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego (4), które pozwalało przedsiębiorstwom ustalać ceny i ładowność, lecz zostało uchylone. Zmiany są konieczne również w celu zapewnienia większej spój­ ności z innymi obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie współpracy horyzontalnej z uwzględnieniem obecnych praktyk na rynku żeglugi liniowej.

(3)

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ogranicza­ jących Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 246/2009 upoważnia Komisję do stosowania w drodze rozporządzenia art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja), dotyczących wspólnego świadczenia usług przewozów liniowych, które, w wyniku współpracy przedsiębiorstw żeglugi będących ich stronami, mogą ograniczać konkurencję na wspólnym rynku i wpływać na handel między państwami członkowskimi, w związku z czym może mieć do nich zastosowanie zakaz ustanowiony w art. 81 ust. 1 Traktatu.

Poszczególne porozumienia o ustanowieniu konsorcjum znacznie się od siebie różnią, począwszy od porozumień o wysokim stopniu zintegrowania i wymagających znacz­ nych inwestycji np. ze względu na zakup lub czarter przez jego członków statków wyłącznie w celu utwo­ rzenia konsorcjum i tworzenie centrów wspólnej działal­ ności, po elastyczne porozumienia o wymianie pomiesz­ czeń na statku. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia porozumienie o ustanowieniu konsorcjum składa się z jednego lub kilku odrębnych, ale powiązanych porozu­ mień między przedsiębiorstwami żeglugi liniowej, na podstawie których strony wspólnie świadczą wspólną usługę. Forma prawna tych porozumień odgrywa mniejszą rolę niż stanowiące ich podstawę realia ekono­ miczne, polegające na wspólnym świadczeniu przez strony określonej usługi.

(4)

(2)

Komisja skorzystała ze swoich kompetencji przyjmując rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (3), które traci moc w dniu 25 kwietnia 2010 r. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Komisji można stwierdzić, że nadal zachodzą przesłanki uzasadniające wyłączenie grupowe dla konsorcjów przedsiębiorstw żeglugi liniowej. Należy jednak wprowadzić pewne zmiany w celu usunięcia odesłań do rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86

Przywilej wyłączenia grupowego powinien być ograni­ czony do tych porozumień, w przypadku których można z wystarczającą pewnością założyć, że spełniają one warunki określone w art. 81 ust. 3 Traktatu. Nie można jednak założyć, że konsorcja, które nie korzystają z niniejszego rozporządzenia, wchodzą w zakres stoso­ wania art. 81 ust. 1 Traktatu lub – jeśli wchodzą w ten zakres – że nie spełniają warunków określonych w art. 81 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 38 z 200929.9.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 29 z 31.1.2009) (1)

 • Dz. U. L256 - 35 z 200929.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979) (1)

 • Dz. U. L256 - 30 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2009 z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia dla produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

 • Dz. U. L256 - 28 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L256 - 26 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

 • Dz. U. L256 - 23 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044), jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kurcząt utrzymywanych na nioski, indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L256 - 12 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące pozwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

 • Dz. U. L256 - 10 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

 • Dz. U. L256 - 6 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.) (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2009 z dnia 23 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L256 - 1 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.