Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 35

Strona 1 z 2
29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/35

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/719/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kategorii ustanowionych w punktach 2.1, 2.2 i 3.1 części I rozdziału A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1b akapit drugi,

(4)

Artykuł 6 ust. 1b rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że państwo członkowskie, które jest w stanie wykazać poprawę sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium, może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rocznym programie monito­ rowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

W załączniku III (rozdział A część I pkt 7) do rozporzą­ dzenia (WE) nr 999/2001 określono, jakie informacje muszą przedłożyć Komisji państwa członkowskie, które chcą zmienić swój roczny program monitorowania, oraz jakie kryteria epidemiologiczne muszą spełnić.

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt oraz zobowiązano każde państwo członkowskie do prze­ prowadzania rocznych programów monitorowania TSE opartych na aktywnym i biernym nadzorze zgodnie z załącznikiem III do tego rozporządzenia.

(5)

(2)

Wspomniane roczne programy monitorowania mają obejmować co najmniej niektóre subpopulacje bydła zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001. Subpo­ pulacje te mają obejmować m.in. całe pogłowie bydła w wieku powyżej 24 lub 30 miesięcy, w zależności od

Dnia 17 lipca 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową (2), zawierającą ocenę poziomu dodatkowego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt w następstwie zastosowania zmienionego systemu monitorowania gąbczastej encefa­ lopatii bydła (BSE) w 15 krajach, które były członkami Wspólnoty przed dniem 1 maja 2004 r. W opinii stwier­ dzono, że w państwach członkowskich, w których wiek bydła objętego programem zostałby podniesiony z 24 miesięcy do 48 miesięcy, rocznie niewykryty pozostałby mniej niż jeden przypadek BSE.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2) „Opinia naukowa panelu ds. zagrożeń biologicznych, wydana na zamówienie Komisji Europejskiej, na temat zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt w związku ze zmianą systemu monitorowania BSE w niektórych państwach członkowskich”, Dziennik EFSA (2008) 762, s. 1.

L 256/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

(6)

W oparciu o wspomnianą opinię EFSA oraz ocenę poszczególnych wniosków złożonych przez 15 państw członkowskich przyjęto decyzję Komisji 2008/908/WE z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania (1).

(13)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawodaw­ stwa wspólnotowego właściwe jest ustanowienie prze­ pisów dotyczących limitu wiekowego dla badań w przypadku bydła urodzonego w jednym państwie członkowskim, a badanego w innym.

(7)

Dnia 1 września 2008 r. Słowenia przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 38 z 200929.9.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 29 z 31.1.2009) (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L256 - 30 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2009 z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia dla produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

 • Dz. U. L256 - 28 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L256 - 26 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

 • Dz. U. L256 - 23 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044), jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kurcząt utrzymywanych na nioski, indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L256 - 12 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące pozwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

 • Dz. U. L256 - 10 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

 • Dz. U. L256 - 6 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.) (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2009 z dnia 23 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L256 - 1 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.