Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (1)

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 8

L 256/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 897/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 i (WE) nr 209/2008 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W celu umożliwienia wnioskodawcy korzystania z praw do obrotu dodatkiem pod nazwą Actisaf niezbędna jest zmiana warunków zezwoleń. W rozporządzeniach (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 188/2007 oraz (WE) nr 209/2008 należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany. Należy ustanowić okres przejściowy, w ciągu którego będzie można zużyć istniejące zapasy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Saccharo­ myces cerevisiae (NCYC Sc 47) o nazwie handlowej Biosaf, zwanego dalej „Biosaf”, należącego do grupy dodatków zootechnicznych, udzielono pod pewnymi warunkami zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 na dzie­ sięć lat rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1447/2006 (2) w odniesieniu do jagniąt rzeźnych, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2007 (3) w odniesieniu do koni, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 188/2007 (4) w odniesieniu do kóz mlecznych i owiec mlecznych oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 209/2008 (5) w odniesieniu do tuczników. Dodatek ten został zgło­ szony jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1831/2003. Ponieważ dostarczono wszystkie informacje wymagane zgodnie z tym prze­ pisem, dodatek został wprowadzony do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1447/2006, w kolumnie 3, nazwę handlową „Biosaf Sc 47” zastępuje się nazwą „Actisaf”. 2. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 186/2007, w kolumnie 3, nazwę handlową „Biosaf Sc 47” zastępuje się nazwą „Actisaf”. 3. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 188/2007, w kolumnie 3, nazwę handlową „Biosaf Sc 47” zastępuje się nazwą „Actisaf”. 4. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 209/2008, w kolumnie 3, nazwę handlową „Biosaf Sc 47” zastępuje się nazwą „Actisaf”. Artykuł 2 Istniejące zapasy zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane przez sześć miesięcy od tej daty. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europej­ skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Posiadacz zezwolenia na Biosaf, LFA Lesaffre Feed Additives, złożył wniosek o zmianę nazwy handlowej dodatku z „Biosaf” na „Actisaf”.

(3)

Proponowana zmiana warunków zezwolenia ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga prze­ prowadzenia ponownej oceny dodatku. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 268 z 18.10.2003, s. 29. 271 z 30.9.2006, s. 28. 63 z 1.3.2007, s. 6. 57 z 24.2.2007, s. 3. 63 z 7.3.2008, s. 3.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 256 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 38 z 200929.9.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 29 z 31.1.2009) (1)

 • Dz. U. L256 - 35 z 200929.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6979) (1)

 • Dz. U. L256 - 31 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L256 - 30 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2009 z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia dla produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (1)

 • Dz. U. L256 - 28 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L256 - 26 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (1)

 • Dz. U. L256 - 23 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044), jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kurcząt utrzymywanych na nioski, indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L256 - 12 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące pozwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

 • Dz. U. L256 - 10 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L256 - 6 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.) (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2009 z dnia 23 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L256 - 1 z 200929.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.